NDP cimer

A Pártról
Nemzeti centrum
A Nemzeti Demokrata Párt célkitûzései
A Nemzeti Demokrata Párt elvi nyilatkozata

 

 

A Pártról

A Nemzeti Demokrata Pártot 1996 márciusában hoztuk létre, mert a centrumban nem létezett gyakorlatilag semmilyen parlamenten belüli vagy kívüli jelentõsebb politikai képzõdmény. A taglétszám és alapszervezetek száma is meglepõen gyorsan növekedett. A média gyakorlatilag alig-alig vett rólunk tudomást, pedig 1996-ban több mint 400 lakossági fórumot szerveztünk, augusztus 20-ikán és március 15-én több mint kétszáz helyen koszorúztunk a Nemzeti Demokrata Párt nevében. Ma a pártnak minden megyében vannak szervezetei. Részt vettünk több idõközi választáson, több esetben közös listát támogattunk és ilyenkor volt eset, hogy nyert a közös jelölt. Az NDP tagjaihoz, minden hónapban eljuttatjuk a párt havihírlevelét, a "Magyar Lant"-ot és támogatjuk a "Szózat"-ot, mely hét éve jelenik meg havi rendszerességgel. E két önálló sajtótermékünkön keresztül informáljuk tagjainkat, alapszervezeteinket, szimpatizánsainkat és a politika iránt érdeklõdõket az NDP politikai irányelveirõl. Hetente átlagban 10 lakossági fórumot szervezünk az országban, ahol a pártunk vezetõi találkoznak az érdeklõdõkkel. Ezenkívül hetente szervezünk egyéb rendezvényeket, amelyek témája valamilyen idõszerû eseményhez kapcsolódik.

1997. augusztus 15-20 között résztvettünk az Ópusztaszeren immár másodszor megrendezett Szeri Expón, amelynek keretében augusztus 20.-án egy próbaszavazásra is sor került. A próbavoks eredménye: Dr. Vincze János második lett a miniszterelnökjelöltek között.(Torgyán József mögött.)

Nagyon szoros kapcsolatot építettünk ki a parlamenten kívüli nagyobb-pártok többségével, gyakran résztveszünk egyes parlamenti pártok rendezvényein is.

Az idõközi választások azt mutatják, hogy ma 10 párt verseng a szavazók kegyeiért: a 7 parlamenti párt és 3 parlamenten kívüli párt (Munkáspárt, MIÉP és az NDP). A többi párt nem indult rendszeresen az idõközi választásokon, és így az õ helyzetük bizonytalanná vált és a tömegtámogatottságuk elfogyott. Néhány parlamenten kívüli párt, amely jelentõséggel bírt az 1994-es választásokon, szétesett, mert személyi torzsalkodások és perek sokasságai szabdalják és uralják ezen pártok belsõ életét.

[Az oldal tetejére] [Vissza a fôoldalra]

 

Nemzeti centrum

Az elmúlt hét esztendõben Magyarországon &emdash; a magyar nép szempontjából &emdash; a társadalom és gazdaság fejlõdése rendkívül kedvezõtlenül alakult: az életszínvonal soha nem tapasztalt romlása következett be, az életkor fokozatosan csökkent (Európában a legalacsonyabb), a munkanélküliek száma ijesztõen magas lett, mintegy három millió magyar éhezik, a pályakezdõk kilátástalannak látják a jövõjüket, szétverték a magyar oktatási rendszert és teljes politikai apátiába süllyesztették a magyar állampolgárokat a parlamenti viszálykodások. Ezért egy hatalmas politikai ûr jött létre a magyar politikai életben és szükségessé vált egy olyan politikai erõ, amely alternatívát kínál az elmúlt negyvenöt év, de különösen az elmúlt hét év demagógiájához viszonyítva. A fenti gondolatok szülték bennünk azt a késztetést, hogy egy új politikai centrumpártban gondolkozzunk, és közel két éve megalakítottuk a Nemzeti Demokrata Pártot. A Nemzeti Demokrata Párt programja hármas elkötelezettséget foglal magába:

Megõrizni az ezeréves magyar népi tradíciókat, melynek dicsõséges napjait õseink vére, verejtéke és könnyei áztatták.

 1. Messzemenõleg figyelembe venni Magyarország jelenlegi geopolitikai helyzetét Közép Európában, társadalmi, belsõ szerkezeti felépítését, a konkrét gazdasági helyzetét, és a nemzetközi életben elfoglalt reális súlyát és tekintélyét.
 2. Minden javaslat, minden tárgyalás, érdekegyeztetés, szerzõdés, döntés és minden törvény alá kell legyen rendelve a magyar nemzet felemelkedését szolgáló érdekek tezaurjának.

Az NDP alapvetõ feladata felvállalni a szélsõségektõl mentes, de a magyarság érdekeit szolgáló célokat, bárki fogalmazza is meg azokat. A Nemzeti Demokrata Pártnak ezt az ezerszáz éves fáklyát tovább kell vinnie. Ez a magyar örökség és ez a jövõkép.

A párt üzenete:

Ki kell emelnünk, hogy gazdaságpolitikánk lényege, hogy nem fogadunk el semmilyen szigorító intézkedést, mert egy társadalomban a gazdasági élet fejlõdését meg lehet valósítani kis lépésekkel elõre, megelõzõ döntések alapján, és nem pedig a visszalépések taktikájával. Ilyen megoldások léteznek, mert mindig meghatározható &emdash; a lineáris programozási elmélet alapján &emdash; egy vagy több olyan célfüggvény, mely a kiindulási helyzetnél optimálisabb végeredményt hoz létre.

Nem fogadjuk el a magyar nép egyetlen rétegében sem a reálbér csökkenését. Ez nem szükségszerû, ez a végrehajtó hatalom visszaélésének tükörképe.

A kormánynak, a parlamentnek minden döntését csakis a magyar nép és Magyarország hosszú távú érdekeit figyelembevéve szabad meghoznia.

Minden eszközt latba kell vetni a hatalomnak és a civil szervezeteknek a magyar nép lélekszám csökkenésének megakadályozása érdekében, s ezért csak olyan egészségpolitikát tudunk elfogadni, amely hozzájárul a lakosság átlagos életkorának növeléséhez. Kiemeltem kezeljük a környezetvédelmet, mert véleményünk szerint a magyar ember egészségi állapotát döntõ módon befolyásolja.

Büszkék vagyunk magyar kultúránkra, a magyar mûvészekre és tudósokra. Elfogadhatatlan számunkra, hogy 1100 éves kultúrtörténeti értékeinket semmibe veszik és idegen, pillanatnyi nemzetközi érdekszövetségeknek rendelik alá.

Büszkék vagyunk magyar származású Nobel-díjas tudósainkra és a többi nemzetközi eredményt elért magyar tudósra, ezért nem hagyjuk szétverni óvodáinkat, iskoláinkat, gimnáziumainkat, egyetemeinket.

Elfogadhatatlan, hogy a magyar vagyon egy-egy részét külföldieknek kiárusítják, akik gõgös tulajdonosként gyarmati sorsba juttatják a magyar dolgozókat, kiszolgáltatják és alárendelik Magyarországot a nemzetközi kapitalizmusnak.

Ezért fordulok Önhöz, rokonaihoz, barátaihoz, ismerõseihez, szimpatizánsaihoz; ha e rövid bemutatkozás megnyerte és meggyõzte eszmeiségünk tartalmáról, akkor támogassa az NDP-t, amely a következõ parlamenti választásokon olyan jelölteket óhajt állítani, akik eleget tesznek a "Tiszta fej, tiszta arc, tiszta kezek" feltételeknek, ezáltal egy új politikusi garnitura kerül elõtérbe a parlamenti és önkormányzati választásokon.
Vincze János
a Nemzeti Demokrata Párt elnöke

[Az oldal tetejére] [Vissza a fôoldalra]

 

A Nemzeti Demokrata Párt célkitûzései

 1. A jelenlegi szociál-liberális kormánykoalíciót leváltani egy nemzeti centrumhoz tartozó több politikai pártból álló szövetség által. A jogállamiság keretein belül, demokratikus eszközökkel hozzájárulni a magyar nemzet stabilitásához, a társadalmi békéhez és az állampolgárok anyagi jólétének állandó növeléséhez.
 2. Figyelembe kell venni minden területen eddigi eredményeinket és alkotásainkat, azoknak pozitív értékeit megtartván lehet a jövõt alkotó módon formálni.
 3. Állandó célfeladatnak minõsíthetõ minden kapcsolatban a környezetet alkotó egyének kulturális színvonalának emelése.
 4. Törekednünk kell az egyén alkotó személyiségének fenntartására, mely csak akkor valósítható meg, ha eleget tesz az "Ép testben ép lélek" jelszónak. Célkitûzés a biológiailag, pszichikailag és szellemileg egészséges ember formálása,és az egészségkárosultak érdekeinek védelme ugyanebben a szellemben. Ezért minimálisra kell csökkenteni a fizetett szolgáltatások körét, hogy mindenki számára biztosítva legyen a gyógyításhoz való jog, mert ily módon növekedhet a lakosság átlagos életkora.
 5. Magyarország elkövetkezõ évtizedeiben a húzó-ágazat az oktatásügy kell legyen. Vissza kell állítani a megas szintû követelményrendszert és megfelelõ támogatásban kell részesíteni a képzésben résztvevõket. Az oktatásban és a nevelésben a fiatalságot a huszonegyedik század igényeinek megfelelõen kell vezetni, példaképül állítva számukra a különbözõ területek legnagyobb magyar gondolkodóit.
 6. Állandó párbeszédét kell folytatni más pártokkal és civil szervezetekkel, szilárdan védelmezni pártunk álláspontját, de törekedni kell más csoportok érdekeinek megértésére és elfogadható kompromisszumok kötésére.
 7. Támogatni kell a családot, mert mindazon emberek, akiknek családi békéje biztosítva van, aktívabban, hatékonyabban, céltudatosabban tudnak dolgozni a magyar társadalom felemelkedése érdekében. A pályakezdõknek biztosítani kell a munkahelyhez való jogot és államilag támogatni kell õket az elsõ lakás megszerzésében.
 8. A privatizációs szerzödések felülvizsgálata a bizonyított törvénytelenség és korrupció esetén azok azonnali megsemmisítése, az érintett személyek büntejogi felelõsségre vonása és vagyonuk elkobzása.
 9. Az infláció 5 % alá csökkentése a forint csúszóleértékelésének megszüntetése, az adó és TB járulék 50 %-os csökkentése, a feketegazdaság felszámolása révén.
 10. Az elõzõ kormányok által felvett hitelek összegének és elköltésének nyilvánosságrahozatalával és a nemzetközi szervezetek felelõsségének megállapításával, hazánk adósságállománya 70 %-al csökkenthetõ.
 11. A bankok konszolidációkra elköltött több száz milliárd Ft. teljes-alapos és körültekinthetõ kivizsgálása, hibás döntések esetén az érintett személyek megbüntetése.
 12. A kis és középvállalkozók támogatása hitelekkel, adókedvezményekkel, törvényi környezettel de a látszat-vállalkozók teljes kiszorítása a magyar gazdaságból.
 13. A hazai termelés, külkereskedelmi mérleg lényeges csökkenése érdekében a magyar termékeket és árukat maximális vám és tarifa kedvezményben kell részesíteni a külföldivel szemben.
 14. A magyar lakosság közérzetét lényegesen javítani kell a bûnözés elleni határozott fellépéssel, a szervezett bûnözés elleni drasztikus intézkedésekkel, a drogfogyasztás teljes tiltásával. Mindez úgy érhetõ el, hogy a bíróságok idõhúzó-halógató taktikáját megakadályozzuk és az ügyvédi praktilák kiskapuit becsukjuk.
 15. Állami garanciával biztosítani kell a nyugdíjak értékállandóságát, mert a nyugdíj nem lehet néhány ember spekuláns döntésének az eredménye.
 16. Hazánk földrajzi adottságait figyelembe véve nagy hagsúlyt kell kapjon minden szinten és minden formában a természeti környezetnek a megõrzése, nemzeti parkok létrehozása, erdészet-, hal és vadgazdálkodás törvényi védelme.
 17. Az állam egyik alapvetõ kötelessége a szociális védõ-háló pénzügyi fedezetének biztosításaa különös tekintettel a kiskorúakra, az anyákra és nökre vonatkozóan.
 18. A határainkon túli magyarság problémáinak erkölcsi-politikai és adminisztrációs támogatását kell megoldani a kétoldalú szerzõdések betartásának szigorú ellenõrzésével.
 19. Különleges tisztelettel és megfelelõ anyagi támogatásban kell részesíteni sportolóinkat, mûvészeinket és szakembereinket, biztosítani kell nagyobb súlyú szerepeltetésüket a hazai médiákban és támogatni a nemzetközi megmérettetésben.
 20. A törvényalkotás hatékonyabb mûködése és a joghézagok kiküszöbölése érdekébenn a kétkamarás parlament felállítását támogatjuk, azonkívül a választójogi rendszer felülvizsgálatát.

 

[Az oldal tetejére] [Vissza a fôoldalra]

A Nemzeti Demokrata Pártelvi nyilatkozata

 1. Mi, magyar centristák nem vagyunk utódai semmilyen hazai vagy külföldi ideológiai áramlatnak, sem folytatói egyetlen más politikai pártnak.
 2. Modern demokraták vagyunk. A demokráciát nem statikusan fogjuk fel, hanem olyan intézményként, amely folytonosan tökéletesítésre szorul.
 3. Alapeszménk a minõség társadalma. Középpontjában az állampolgár áll, aki számára állandó munka- és fejlõdési lehetõségeket kell biztosítani.
 4. Politikai, szociális és gazdasági alternatívánk olyan rendszer létrehozására irányul, amelyben az állam van a társadalomért, s nem megfordítva.
 5. Nem jobboldali, vagy baloldali országot akarunk megvalósítani, hanem egy korszerû Magyarországot, az új Európa életerõs és egységes nemzetét.
 6. Független demokratikus ország megteremtésére törekszünk, jóléti társadalmat és nem jóléti államot akarunk, minél rövidebb idõn belül.
 7. Újszerû centrumpártot alkotunk. Vállaljuk hazánk múltját és jelenét, de a jövõjét nem kirekesztõ, hanem integráló módon kívánjuk felépíteni.
 8. Szabadságot és rendet akarunk, társadalmi szolidaritást és jogegyenlõséget minden állampolgár számára, aki hazájának vallja Magyarországot.
 9. Hiszünk a magyar nép alkotóerejében, bízunk az országlakosok tehetségében, tudunk tenni jövõje érdekében, ezért sem vagyunk nacionalisták.
 10. Programunk pozitív, toleráns, dinamikus, szabad és nyitva áll minden állampolgár elõtt, aki részt óhajt benne venni, tehát: nemzeti program.
 11. Jelszavunk: Nemzet, Piac, Közélet. A politikában a nemzet érdeke, a gazdaságban a piac, a közéletben a tisztaság az elsõdleges, a nemzeti demokraták számára.
 12. Felhívunk mindenkit, aki osztja a fenti nézeteket, aki hisz a nemzeti megbékélésben, hogy csatlakozzon a Nemzeti Demokrata (centrum)párthoz vagy támogassa törekvéseinket.

a Nemzeti Demokrata Pártországos elnöksége

[Az oldal tetejére]


[Vissza a fôlapra]