Választási Etikai Magatartási Szabályok 

Abban a meggyőződésben, hogy

- a választás tisztasága Magyarország jelene és jövője, a nemzet önértékelése és nemzetközi megbecsülése szempontjából egyaránt meghatározó jelentőségű,

- hiteles törvényhozás és kormányzat csak tiszta, a választópolgárok lehető legszélesebb részvételével megtartott választások eredményeként alakulhat meg,

- a politikai kultúra javítása csak a politikai erők közös akaratával, erőfeszítéseivel és példamutatásával biztosítható, amelynek kulcseleme, és hosszú távra meghatározó mozzanata a most folyó választási kampány,

- a választópolgároknak a választáson való minél nagyobb számban történő részvételét mindenekelőtt az segíti elő, ha a politikai erők hitelesen bizonyítani tudják, hogy a nemzet szolgálata vezérli őket. A politikai erők - szándékaik, eszközeik és megoldásaik megismertetésével - törekszenek a választópolgárok bizalmának elnyerésére, és jelöltjeik, hazánk jövője iránti elkötelezettségtől elhivatottan, illő méltósággal vesznek részt a választási kampányban,

- a demokratikus intézmények, köztük elsősorban a megválasztandó új Országgyűlés iránti közbizalom erősítése a magyar demokrácia kulcskérdése,

az Országgyűlésben frakcióval rendelkező pártok az alábbi nyilatkozat aláírásával, illetve ahhoz való csatlakozásra szóló felhívással kinyilvánítják, hogy a Választási Etikai Magatartási Szabályokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

I.

1) A nyilatkozat aláírói alapvető erkölcsi kötelességüknek tartják a választásra vonatkozó hatályos törvényi és más jogszabályi kötelezettségek maradéktalan betartását, és tartózkodnak a törvényesen megalakított választási szervek tevékenységének, döntéseinek megalapozatlan bírálatától. (Ez nem jelenti a törvényben biztosított jogorvoslati lehetőségektől való tartózkodást.)

II.

2) A nyilatkozat részesei mindent megtesznek annak érdekében, hogy a választópolgárokat a választáson való részvételre ösztönözzék. Erre figyelemmel tartózkodnak az olyan kampányelemek alkalmazásától, amelyek alappal kelthetnek visszatetszést és félelmet a választópolgárokban, megingatva ezzel a választáson való részvételre irányuló szándékukat.

III.

3) A nyilatkozat részesei kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ajánlószelvények gyűjtése és a kampány során tartózkodnak az állampolgárok zaklatásától. Ennek keretében többek között messzemenően tiszteletben tartják az állampolgár munkahelyét, magán- és családi életét. Üres és kitöltetlen ajánlószelvényt nem gyűjtenek.

4) A nyilatkozat részesei kijelentik: a választási kampány célja, hogy a pártok és jelöltjeik bemutatkozzanak és ismertessék céljaikat, valamint ütköztessék politikai programjaikat.

5) A nyilatkozat részesei etikátlannak tekintik a politikai és személyi hitelrontást és tartózkodnak attól. Hitelrontásnak tekintik mindenekelőtt

  • bármely jelölt alapos gyanúval nem igazolható bűncselekménnyel való megvádolását. Alapos gyanú esetén azonban megfelelő eljárást kezdeményeznek. Jó hírnevének kétségbe vonását, magánéleti viszonyainak személyiségi jogokat sértő közzétételét, illetve erre alkalmas megfogalmazások használatát. Nem tekintik azonban hitelrontásnak a jelöltek korábbi, kizárólag politikai tevékenységének tényszerű ismertetését, és az e tényeken alapuló, de azoktól felismerhetően megkülönböztetett véleményalkotást.

6) A nyilatkozat részesei - a személyiségi jogok teljes tiszteletben tartásának jegyében - a jelöltek hozzátartozóit, azok tevékenységét - amennyiben azok nem politikai közszereplők - nem teszik kampányuk részévé.

7) A nyilatkozat részesei nem használnak lealacsonyító, durva, sértő kifejezéseket, megfogalmazásokat a kampány során.

8) A nyilatkozat részesei a választás etikai követelményének tekintik, hogy mind a pártok, mind azok jelöltjei, illetve a független jelöltek a valóságnak megfelelően tájékoztassák a választópolgárokat arról, ha valamely - más - párt nézeteivel rokonszenveznek, vagy annak támogatását élvezik.

9) A nyilatkozat részesei tartózkodnak attól, hogy egymás választási gyűléseit, egyéb rendezvényeit megzavarják, azokat céljuktól eltérítsék, vagy saját céljaikra felhasználják.

10) A nyilatkozat részesei kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érdekkörükben megvalósult - a magatartási szabályokkal összhangban nem álló - etikai szabálysértést haladéktalanul kivizsgálják, az elkövetőt eltiltják a választási eljárásban való további részvételtől, vagy a neki adott megbízást visszavonják, a sérelmet szenvedett felet pedig a tett intézkedésről tájékoztatják.

11) A nyilatkozat részesei tudomásul veszik, hogy ha bármelyikük megsérti a nyilatkozatban foglaltakat, ez senkit sem jogosít fel hasonló magatartásra.

12) A nyilatkozat részesei vállalják, hogy a választási szervekbe olyan személyeket delegálnak, akiket a szervek munkájában való feladataik ellátására, illetve az etikai normák betartásának ellenőrzésére előzetesen felkészítettek.

 

Záradék

A választási etikai magatartási szabályokban meghatározásra kerültek azok a szabályok, amelyek elősegítik a választások eredményes, zavarmentes lebonyolítását.

Az aláírók remélik, hogy a választási etikai magatartási szabályhoz csatlakoznak a tiszta és eredményes választásért felelősséget érző jelölő szervezetek, független jelöltek, és a választásban közreműködők. A csatlakozók szándékukat a felhívás aláírásával erősíthetik meg.

A választási etikai magatartási szabályokat és a csatlakozási felhívást az aláírók közzéteszik. felkérik a csatlakozni szándékozókat, hogy az aláírt szándéknyilatkozatukat az Országos Választási Irodának juttassák el.

 

 

 

Budapest, 2002. február 19.

Az országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok


Vissza a főoldalra