Országgyűlési munkám

A legfontosabbnak azt tartom, hogy a Fejér megyei 7. sz. (bicskei) választókerület gondjai megjelentek az ország házában és az érintett miniszterek fejében. Az Országgyűlés törvényalkotó munkájában tevékenyen részt vettem. Az utóbbi egy évben 112-szer szólaltam fel a plenáris ülésen, ebből kétszer vezérszónoklatot tartottam beterjesztett törvényjavaslatról. Két bizottságban dolgozom és tagja vagyok az Európai Tanács Parlamenti Közgyűlése magyar küldöttségének, ahol szintén minden plenáris ülésen (melyet negyedévenként tartanak), rendszerint többször is felszólaltam. Vezetem a Nyugat-európai Unió (NYEU) magyar parlamenti küldöttségét. Az utóbbi egy évben benyújtottam 28 önálló indítványt (vagyis kérdést és interpellációt) és 34 törvénymódosító javaslatot. A személyes találkozásokon kívül a választókerületem polgáraival telefonon és levélben folyamatosan tartom a kapcsolatot, intézem a reám bízott ügyeket. Nyilvántartásom szerint ebben az időszakban 449 hivatalos levelet, választ küldtem el (vagyis legalább ennyi ügyben intézkedtem). Ezek között gyakori a személyes, sok más fórumot megjárt, sokszor elutasított ügy. De akik megkerestek, tudják, hogy mindenkinek segíteni próbálok. S ha számos esetben nem sikerül, akkor is az ügy tanulságait felhasználom törvényalkotó munkámban.

Választókerületünk a parlamentben

Továbbra is folytattam azt a gyakorlatomat, hogy olyan helyi gondokat, amelyeknek általános érvénye lehet, vagy amelyek megoldásában segíthet, ha az Országgyűlés figyelmét ráirányítom, nos, ezeket napirend előtti felszólalás, kérdés, azonnali kérdés vagy interpelláció formájában beviszem a Házba. Az elmúlt évben ilyen volt egy pátkai család kilakoltatása elleni fellépésem az OTP lakáshitel kérdésével kapcsolatosan, napirend előtti felszólalásként, s a következő kérdéseim:

  • "Pátka elszigetelése?"és mégegyszer:
  • "Lehet-e jogkövető módon elvágni a világtól egy falut - Pátkát?",
  • "Ercsi: ott, ahol a part szakad",
  • "Vasúttal kerített temető Bicskén",
  • "Veszélyeztetett bicskeiek?",
  • "Városkörnyéki autópálya-használat alakítása (Bicske példáján)",
  • "Velence tókörnyék jövője: üdülőhely vagy ipari térség?",
  • "Megindul-e Bicske fejlődése?"

+

Siker, avagy kudarc?

Ha a figyelmes olvasó végigveszi a "Találkozásaim Önökkel" fejezetet, akkor sok olyan kezdeményezésre talál utalást, amit nem sikerült még megvalósítani. A bicskei szakrendelő pályázatához kellett volna az érintett önkormányzatok jogi társulása, ami nem történt meg - többszöri győzködésem ellenére sem. Pedig milyen jó volna, ha egy vesegörccsel vagy kisebb műtéttel nem kéne messzebbre, kórházba menni! Ha helyben kapna kivizsgálást és ellátást minden beteg, aki nem szorul kórházra!

Ugyancsak lelassult az Ercsi mentőállomás megvalósulása, bár a terveket elfogadták és a miniszter rábólintott. Csakhogy közbejött egy miniszterváltás… De az új miniszterrel is sikeres megbeszélést folytattam ebben az ügyben.

Azután meg vannak olyan esetek, amikor az eredményt kifogásolják egyesek. Például fülembe jutott, hogy az etyeki Botpuszta-Háromrózsa útépítés után megcsúszott a felső aszfaltréteg. A kivitelező szerint azért, mert én sürgettem az építést. Igaz, sürgettem a munka elindítását, de nem elkapkodását…

Azt meg az ÁPV Rt-nél kifogásolták, hogy miért mindjárt a vezérigazgatóhoz fordultam a verebi belterületi legelő kérdésében. Csak azt felejtették el, hogy a helyi jegyző korábbi ismételt kérésére - a két utca közé ékelődő, elhanyagolt terület hasznosítását kérte - még válasz sem érkezett.

A pátkai vasúti felüljáró alatti, a faluba bevezető út elkészítése is lassan valósul meg - ismételt sürgetésem ellenére.

Lehet azt mondani, hogy ezek nem túl sikeres esetek.

Én azonban úgy gondolom, hogy mindezekben - és az ehhez hasonló más -be nem fejezett ügyekben ha nem is értem el célomat, azt azért elmondhatom, hogy elindítottam és mozgásban tartottam olyan ügyek kedvező megoldását, amelyek régóta keserítették a helyi lakosok életét.

+

Pénz, pénz, pénz…

"Hogyan szerezzünk pénzt?" ez a címe a pályázatokkal foglalkozó kézikönyvnek. És ebbe a kérdésbe ütközünk akkor is ha a szegénységet akarjuk enyhíteni, s akkor is, ha valamilyen közösségi fejlesztésbe akarunk belefogni. Önkormányzatoknak, iskoláknak-óvodáknak, papoknak, vállalkozóknak és civil szervezeteknek ismételten küldtem tájékoztató anyagokat arról, hol vannak pályázati lehetőségeik, s utánajártam a beadott pályázatoknak.

A társadalmi szervezetek 2001. évi költségvetési támogatásába a tavalyi elutasítás után idén sikeresen belevétettem a martonvásári Harmónikus Fejlődés Alapítványt, mely a lemaradó gyermekek iskolai eredményességének fokozását tűzte célul. Ebből a keretből jutott pénzhez a Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség is Vértesacsán.

A csatornázáshoz és szennyvíztisztításhoz szükséges PHARE-pénzhez végre hozzájutott Vértesacsa, sőt megnyílt a PHARE-keret civil szervezeteknek is. Az Oktatási Minisztérium és a Közoktatási Modernizációs Alapítvány pályázati pénzeiből számos válaszókerületembeli iskola részesült (csak az utóbbi félévben Csabdi, Gyúró és a bicskei II. Általános Iskola) . Kiugróan eredményes volt a templomok és parókiák helyreállítása és állagmegóvása ügyében az idei igények elbírálása (Miniszterelnöki Hivatal és Nemzeti kulturális Örökség Minisztériuma): választókerületemben ebben az évben számos község temploma kapott támogatást. A református templomok közül Alcsút és Etyek 1-1 millió, Felcsút 2,3 millió, Ráckeresztúr 10 millió, Tabajd 15 millió forintot; az igen leromlott állapotú tordasi katolikus templom megújításához pedig 20 millió forinttal járult hozzá a kormány.

A Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosságához benyújtott pályázatal, melyben egy alapítványt és egy civil szervezetet fogtam össze Bicske és környéke teleház-program céljára 11 millió 330 ezer forintot, a Gazdasági Minisztériumhoz benyújtott pályázattal pedig a bérlakás-építési program céljára 309 millió 306 ezer forint vissza nem térítendő állami támogatást nyert el.

+

Munkahelyteremtés

Az egykori Ercsi Cukorgyár területe vállalkozásokkal népesül be. A kizárólagosan magyar tulajdonú BauMix Kft üzemavatásán örömmel üdvözöltem ezt a folyamatot.

(idézendő szöveg:7vk Ercsipolisztirol doc.)

+

Segíteni az elesetteken

Anyáknapi adománygyűjtő vacsorával sikerült vállalkozók segítségét kérnem ahhoz, hogy karácsony előtt nehéz anyagi helyzetben levő, de törekvő nagycsaládosoknak adtam át minden településen élelmi- és közhasznú szerekből álló, valamint karácsonyi édességet tartalmazó ajándékzsákokat. A rendelkezésemre álló összeg jó felhasználása végett a helyi önkormányzat és iskolavezetés tanácsa alapján jelöltük ki a legrászorultabbakat. Ha sikerül elegendő pénzt teremteni hozzá, idén is folytatom ezt a kezdeményezést. (Természetesen én nem vagyok képes választókerületem minden rászorulóján segíteni, csak hozzá tudok járulni az önkormányzat szociális tevékenységéhez. Ezért kérem a helyi vezetés javaslatait. Kérem, hogy az érintettek igényeikkel továbbra is az önkormányzatnál jelentkezzenek.)

Az egészségügyi miniszternél elértem, hogy a csak járógéppel közlekedni tudó bénult emberek ne csak a legnehezebb és könnyen hibásodó járókészüléket kapják ingyenes gyógyászati segédeszközként, hanem a drágább, jobb készülékeket is.

Gázközművekért visszajáró pénz

Az elmúlt év egyik nagy vitája akörül forgott, hogy miként lehet kielégíteni az önkormányzatok jogos igényét arra, hogy anyagi kárpótlást kapjanak a részben a helyi lakosság pénzéből is épült olyan létesítményekre, amelyek a gázhasználatot tették hozzáférhetővé az ottlakóknak, s amely vagyon egy 1995-ben meghozott törvénymódosítással a privatizált gázszolgáltató társaságok tulajdonába került

A gondot a visszatérítés elmaradása, késedelme, majd mértékének megállapítása okozta. A különböző időszakban, különböző mértékben állami és helyi pénzforrásból létesült közművagyon sokféle követelést tett lehetővé. Az Alkotmánybíróság pedig megsemmisítette az 1995. évi törvény rendelkezését, mely szerint a körülményekre való tekintet nélkül egységesen 40%-nyi részvényt kell kiadni a gázszolgáltató társaságok vagyonából az önkormányzatoknak. Azt sem fogadta el, hogy az önkormányzatok között a lakosságszám szerint kelljen az összeget megosztani, hiszen nem aszerint történt a befizetés sem.

A kormány beterjesztett egy törvényjavaslatot az önkormányzati igények kielégítéséről, de a dolgok természete szerint ezt sokan bírálták. Érdekessége a helyzetnek, hogy miközben a törvény körül gyűrűzött a vita, a kormány el is kezdte a pénzbeli kifizetéseket az önkormányzatoknak (l. szeptember 30-i feljegyzésemet a Találkozásaim Önökkel c. fejezetben). Az egyik önkormányzati szövetségnek az az igyekvése, hogy az érintett önkormányzatok érdekében történő eljárásért sikerdíjat igényelt, a Tocsik-ügyre emlékezők között tovább kavarta a botrányt.

Megkíséreltem képviselni a választókerületemben érintett településeket az ügyben (külön köszönöm Hedlicska Károly pátkai polgármester úr hasznos tájékoztatását), és egyeztetések sorozata után Szászfalvi László képviselőtársammal sikerült olyan módosító javaslatot készítenünk, amely megnyitja a peres út lehetőségét minden esetben ( s így az egyedi vagyonfelmérés és vagyonértékelés válik a követelés alapjává).

Borászat

Előző évben már beszámoltam a szőlőtermelők érdekében tett lépéseimről, melyek eredménye törvény-módosításokban (vámtörvény, adótörvény), a pincekönyv egyszerűsítésében jelentkezett.(További viták voltak FVM-PM rendelet módosítása körül, hiszen az már nem parlamenti hatáskör, s megoldatlan még a borvendég-látás számos részletkérdése.) Kevesebben figyeltek fel arra, hogy a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló, valamint a vámjogi törvény módosítása mellett a Büntető Törvénykönyv olyan módosítását (T/1206. számon) is elfogadta a parlament június 19-én, amely a jövedéki termék (azaz esetünkben a bor) engedély nélküli előállítását - magyarán a szesz- és borhamisítást, a hamis bor tárolását és forgalomba-hozatalát egyaránt - keményen bünteti, különösen ha azt üzletszerűen követik el.

Közrend

Az utóbbi időben különösen Ercsiről és környékéről érkezett hozzám sok panasz maffia-jellegűnek tekinthető bűnözéssel kapcsolatosan. Ercsiben bűnöző csoport még a magát igazoló rendőrt is megtámadta, úgy hogy az lőni volt kénytelen. A kivizsgálás folyik, utána a parlament színe elé szándékszom vinni az ügyet. A megyei rendőrfőkapitány legutóbbi jelentése (a 2001. év első negyedévéről) jelzi is, hogy az erőszakos cselekmények gyakoribbá váltak. Ugyanakkor magam is tapasztalatból állíthatom, hogy a jelentésbe foglalt másik riasztó tény, hogy a fiatalkorú és gyermek bűnelkövetők száma lényegesen megnőtt, milyen súlyos gond. Értesüléseim szerint szervezetten működő bűnözők - hogy elkerüljék a büntetést - kiskorúakat használnak fel főleg lopásra és besurranásra, de akár garázda cselekményekre is.

Egyébként Papp Károly főkapitány úr figyelmét felhívtam arra a kezdeményezésre, melyben Ráckeresztúr község lakossága önálló rendőri csoport létrehozását kéri.

Egyúttal itt szeretném elismerésemet kifejezni a Vál polgárőreinek és elnöküknek Bereczki Lászlónak, mert úgy tapasztalom, hogy választókerületemben kiemelkedő fáradhatatlan munkájuk. A július 21-i polgárőr-rendőrnapon - kár, hogy az időjárás nem kedvezett nekünk - látványos formában is megismerkedhettünk minket védő munkájukkal.

Helyi újságoknak elküldött tájékoztató írásaim

(Volt, ahol megjelentették, s volt, ahol nem. Ez a szerkesztők joga és felelőssége. S mivel sosem propaganda-cikket írtam, így amit nem vettek át - azzal a helyi polgárokat tették ismeretekben szegényebbé.)

Választókerületem sajtója:

Alcsútdobozi Hírek, (baracskai) Kidobolő, Ercsi Híradó, Ercsi Nézőpont, Etyeki Polgár, Kajászói Krónika, (lovas-) Berényi Újság, Forum Martini (Martonvásár), Pátkai Hírek, Ráckeresztúri Hírek, Kisbíró (Szár és Újbarok), Tordasi Kisbíró, Váli Tükör, Mi Újság Vértesacsán?, Verebi Híradó.

Néhány téma:

Változás az adótörvényekben

Megalapozni a jólétet

Változások a lakáshitelekben

A szociális törvény módosítása

Kérdésem Harrach miniszterhez

 

Kérem, továbbra is forduljanak bizalommal hozzám, mert akkor tudom jól képviselni az Önök érdekeit.

Dr. Kelemen András

Országgyűlési Képviselők irodaháza

Telefonszám: 1/441-5135 Fax: 1/4415158

Címe: 1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.

Vissza az előző oldalra