Hírlevél, 2001. novemberSzéna tér -2001. október 23.


A magyar nép ellenségeit soha nem tudta legyőzni, de mindegyiket túlélte - fogalmazott Dávid Ibolya az '56-os hősök Széna téri emlékművének avatásán. Hangsúlyozta: a szabadságvágy mellett ehhez a nép önbecsülése és önbizalma adott hatalmas erőt. Nincs annál elkeserítőbb egy nemzet számára, mint amikor saját vezetői árulják el, szolgáltatják ki. Aláhúzta: a forradalmárok a nemzet szabadságáért harcoltak, a szabadságot akarták visszavenni és visszaadni a népnek.
Pokorni Zoltán a Fidesz elnöke az '56-os forradalom 12 napjára emlékezve azt emelte ki, hogy ez a rövid idő adott reményt az azt követő évtizedekre. Leszögezte: Magyarország felemelkedése '56 hőseinek sikere is.

 


A KORMÁNY HÁROM ÉVE:
- az MDF szemszögéből -


Miniszterelnök Úr és a Kormány tag-jainak beszámolóit értékelve, azt hiszem, hogy az ellenzéknek - saját és sa-játos szempontjait tekintve legalábbis - ezúttal nem volt szerencsés kampány-fogása, hogy vitanapot kezdeményezett a kormány 3 éves működésével kapcso-latban. Arra viszont kiváló volt ez az al-kalom, hogy az ország polgárai átte-kinthessék a mögöttünk levő több mint 3 évet, és maguk alkothassanak róla véleményt.
A Magyar Demokrata Fórumnak - mint a kormányzó koalíció tagjának - értelemszerűen arra kell keresnie a vá-laszt, milyen mértékben sikerült megva-lósítania a választási programjában sze-replő célkitűzéseket. Megállapíthatjuk, hogy 1998-ban, a polgári kormány meg-alakulásával az előző négy év varga-betűje után hazánk újból visszatérhetett az Antall József által kijelölt, az euró-pai kereszténydemokrácia hagyományai-ra épülő, a nemzeti érdekeket előtérbe helyező fejlődési útra.

KÜLPOLITIKA

A kül- illetve biztonságpolitika területén is az Antall-kormány által kijelölt utat követte a polgári kormány. Ezt bizonyítja, hogy tagja lettünk a NATO-nak, és végre kézzel fogható közelségbe került az európai uniós csatlakozásunk is.

HATÁRON TÚLI MAGYAROK

Ha egyetlen törvényt kellene kiemelni az elmúlt három év bőséges terméséből, akkor az MDF szerint ez vitathatatlanul a kedvezménytörvény lenne. Ez az első olyan törvény, amely nemzetünk határon túli tagjaira nem idegenként, hanem hozzánk tartozóként tekint. Már elgon-dolásakor megfogalmazódott az az álta-lános érvényű cél, hogy Magyarország a szomszéd államokban élő magyaroknak nyújtott jogosultságokkal erősítse a nemzet összetartozását és elősegítse a szülőföldön való megmaradást.
Nagy örömünkre szolgál, hogy hosszú és nehéz folyamat eredményeként a magyar Kormány és az Országgyűlés segítségével magyar magánegyetem kezdte meg működését Erdély négy városában. A Sapientia Erdélyi Tudományegyetem létrehozásával reményeink szerint az anyaország némileg kárpótolhatja a határon túliakat azon veszteségekért, amelyet a zömében Magyarországra vándorolt értelmiség elvesztése okozott.

MILLENNIUM

Koalíciós kormányzásunk alatt ünnepeltük államalapításunk 1000. évfordulóját. A polgároknak, az önkormányzatoknak köszönhetően számos műemlékünk megújult, maradandó alkotások jöttek létre szerte az országban, megerősödött a nemzeti összetartozás érzése és nemzeti önbecsülésünk. Az MDF nevében köszönetet mondok mindazoknak, akik rendezték a millenniumi ünnepségeket és akik részt vettek azokon.
Az ünnepség emelkedett hangulatá-hoz a magunk részéről a Szent Korona törvény kezdeményezésével járultunk hozzá. E törvény alapján 2000. január 1-től a magyar állam és a magyar történelem jelképe, a Szent Korona méltó elhelyezést nyert a Parlament épületében, ahol mintegy másfél millió látogató tekintette meg a millenniumi emlékév során.

CSALÁDOK

1998-ban a családközpontú társada-lom kiépítésére szövetkeztünk a Fidesszel. Az erős és széles középosztály alapját a nyugodt körülmények között élő családok alkotják. Mindannyian örömmel tapasztalhatjuk, hogy a polgári kormány nem egyszerűen csak visszaállította a Bokros-csomag előtti állapotokat, hanem teljes szemléletváltás következett be a családtámogatások területén. Természetesen még sok a tennivaló, de a tények egyértelműen azt jelzik, hogy az elmúlt három évben jelentősen javult a gyermeket nevelő családok helyzete. A családtámogatási rendszerben bevezetett intézkedéseknek köszönhetően lassult a népesség fogyása, bár az ország demográfiai állapota még mindig nem megfelelő, de a tendencia végre megfordulni látszik. A kormány visszaállította a gyermeknevelés biztonságát, azt a biztonságot, amit a Horn-kormány vett el: visszaállította a GYED-et, újra alanyi jogúvá tette a családi pótlékot és a gyest, bevezette a családi adózást, amely az MDF programjának is lényeges eleme volt. Az évente emelkedő, gyermekek után járó adókedvezmény növelése javított a gyermekeket nevelő családok helyzetén.
Szó sincs arról, amit a szocialista miniszterelnök-jelölt állít, hogy a kormány megszabja, hogy kinek hány gyermeke legyen, egyszerűen csak azt szeretnénk elérni, hogy a több gyermek vállalása ne járjon együtt a szegénység vállalásával. Minden megszületett gyermek közös kincsünk, ezért örülünk a növekvő születésszámnak és az abortuszok csökkenő számának.

NYUGDÍJASOK

A családok hangulatát befolyásolja a nyugdíjasok helyzete. Ebben a tekintetben is pozitív elmozdulás történt. A kormány a lehetőségekhez mérten igyekezett kárpótolni a nyugdíjasokat az előző ciklusban ért méltánytalanságok miatt. Míg az előző négy évben 13 százalékkal csökkent, most 16 százalékkal emelkedett a nyugdíjak reálértéke. Természetesen még nem lehetünk teljesen elégedettek, de egy újabb előre lépés lesz az is e területen, hogy a kormány megvalósítja az MDF javaslatát, és jövőre a nyugdíj mellett dolgozók adóalapjába nem számítják be a nyugdíjat.

OTTHONTEREMTÉS

A család biztonságához elengedhetetlenül hozzátartozik a saját otthon is, amely területen ugrásszerű változás következett be az utóbbi években. A kedvezményes lakáshitel sokak számára elérhetővé teszi a korábban elérhetetlen távolságban levő saját otthon megteremtésének a lehetőségét. Ezen túlmenően a kormány és az önkormányzatok összefogásának köszönhetően többezer bérlakás épül az idén. Ez utóbbi a szociálisan rászoruló családoknak jelenthet megoldást.
A lakáshelyzetről beszélve meg kell említenem az árvizet követő beregi újjáépítést, amely nem mindennapi megterhelés elé állította az országot.

OKTATÁS

A Magyar Demokrata Fórum programjában mindig stratégiai fontosságúnak tartotta a oktatást. Ma már minden gyermek, ha képessége és szorgalma ezt lehetővé teszi, bejuthat a középiskolába, felsőfokú tanintézetbe. Itt külön megemlítenék egy nagyon fontos, előremutató adatot: az előző kormányzati ciklushoz képest több mint nyolcszorosára növekedett a cigány családokból származó ösztöndíjjal továbbtanuló gyermekek száma.
A Kormány eltörölte a szociálliberális kormány által bevezetett tandíjat és pár napja beindult a diákhitel, amelynek célja, hogy a szegényebb családok gyermekei számára se okozzon gondot a továbbtanulás.
Kiemelkedő fontosságúnak tartjuk a pedagógusi életpályára vonatkozó kormányelképzelést, amely egy fontos lépés az oktató-nevelő munkát végző pedagógusok megbecsülése, az oktatói és kutatói pálya presztízsének megteremtése irányában. Az MDF arra törekszik, hogy a jövő nemzedékének tudását megalapozó tanítók és tanárok ne a nemzet napszámosai, hanem a nemzet elismert és jól megfizetett tagjai legyenek.
Az ország jövője szempontjából hasonló jelentőséggel bír a kutatás-fejlesztés helyzete, amelyre ma 60 százalékkal többet fordítunk, mint korábban. A továbbiakban is a Széchenyi-terv 10 százaléka erre a célra áll rendelkezésre.

EGÉSZSÉGÜGY

Az előttünk álló egyik legnagyobb kihívás az egészségügy megreformálása. A munka itt is elkezdődött. Ezen a területen valóban mélyreható változásokra csak az Antall-kormány idején került sor. A szociálliberális kormányzat megállította a reformot, drasztikus forráskivonással sújtotta az ágazatot, amelynek eredményeként az ellátórendszer a szétesés határára került. A polgári kormány minden évben növelte a ráfordítás mértékét, hatályon kívül helyezte a hírhedt "ágyláb-törvényt", és visszaállította az ingyenes fogmegtartó kezeléseket.
Elkészült a Nemzeti Népegészségügyi Program, amely világos célt tűzött ki, s amely tartalmazza az ehhez szükséges lépéseket is. Ezek a lépések is illeszkednek a Magyar Demokrata Fórum programjához.

KÖZBIZTONSÁG

A közbiztonság helyzete az 1998-as kormányváltáskor az egyik legégetőbb probléma volt. Az elvonások következ-tében hatalmas volt az elvándorlás ezen a területen, rekordmennyiségű volt a felderítetlen ügyek száma. A statisztikák itt is javuló tendenciát mutatnak, ami az elmúlt két évben kialakított jogszabályi környezetnek és a jobb anyagi meg-becsülésnek is a következménye. Büsz-kék vagyunk arra, hogy az MDF-frakció módosító indítványának köszönhetően a kétéves költségvetésben 7 milliárd forint többletjuttatást harcoltunk ki a rendőrség és másfél milliárdot a bíróságok részére.
Az MDF másik szívügye a korrupció visszaszorítása, amelynek érdekében elkészült az Igazságügyi Minisztérium 86 pontos intézkedési terve.

MEZŐGAZDASÁG

A Magyar Demokrata Fórum törekvése mindig is az volt, hogy a termőföld azok használatába kerüljön, akik ott és abból élnek, és hogy a termőföld a magyar állampolgárok kezébe kerüljön. Ennek elősegítését célozta az Antall-kormány idején kiépített falugazdász-hálózat és az 1994-es géptámogatás is, és ezt az elvet követtük 1997-ben is, amikor a népszavazást kezdeményeztük. Őszintén örülünk annak, hogy ezek az elképzelések ma már kormányzati akaratként jelennek meg. Véleményünk szerint helyes törekvés a családi gazdaságok támogatása, erősítése, és a Kormány által elfogadott agrártörvénycsomag alkalmas a vidék polgárosodásának és az egészséges tulajdonosi szerkezet kialakításának előmozdítására.

GAZDASÁG

Az ellenzék által megkérdőjelezett Széchenyi-terv érezhetően mozgásba hozta a vállalkozók fantáziáját. Ezzel kapcsolatban két lényeges elemre hívnám fel a figyelmet. Egyik, hogy aktív tőkét von be a gazdaságba, azaz megháromszorozza azt az összeget, amit a költségvetésből használunk fel. A másik, hogy az országrészek közötti egyenlőtlenségek kiegyenlítését segíti.
A kedvezőtlen világpolitikai ese-mények ellenére szerencsére semmilyen jel nem mutat arra, hogy lassulna a magyar gazdaság növekedési üteme. Elmondhatjuk: gazdaságunk olyan szilárd alapokon áll és olyan tendenciák indultak el az elmúlt években, amelyek fenntartják a növekedés dinamizmusát. A forint 70 év után újra konvertibilis, megszűnt a csúszó leértékelés, a Kormány működése alatt több mint 300 ezer új munkahely keletkezett, ennek köszönhetően a munkanélküliség jóval az európai uniós átlag alatt van, az infláció biztosan és folyamatosan csökken. Támogatjuk a készülő gazdaságélénkítő programot, a Széchenyi Pluszl amelynek célja, hogy a világgazdaság esetleges tartós lassulása esetén is fenntartsa a magyar gazdaság növekedését, segítse a munkahelyek megtartását anélkül, hogy az egyensúlyt veszélyeztetné és a költségvetést megterhelné. A program előrehozott és kibővített infrastrukturális beruházásokat tartalmaz majd, amely a költségvetésen kívülről előteremthető többletforrások bevonását célozza. A program része a lakásépítés, az otthonteremtés lehetőségeinek bővítése, amelynek keretében a kedvezményes hitelek kamatai tovább csökkennek. Senki sem vitathatja az infrastrukturális beruházások, turisz-tikai fejlesztések szükségességét sem.
A rendszerváltás kezdete óta nem volt még olyan jelentős bérpolitikai intéz-kedés, mint a minimálbér-emelés. Arról a minimálbérről beszélek, amelynek 40 ezer forintra történő emelését egy évvel ezelőtt még sokallta az ellenzék és a bevezetésétől óvott, és amelynek 50 ezer forintra emelését már érdekes módon - talán a választások közeledtének a hatására - már egyenesen kevésnek tartja. Számos hasonló példával tudnék még szolgálni a tisztelt ellenzék következetlenségét bizonyítandó, ha több időm lenne rá (ügyészség kormány alá rendelése, óvás a lakossági fogyasztás növelését célzó intézkedé-sektől, nehogy megbillenjen a fizetési mérleg, most pedig a kampány előtt már semmi sem drága: béremelést mindenkinek, stb.).
A Kormány - nagyon helyesen - elkötelezett a hazai kis- és középvállalkozások támogatása mellett, amelyeknek még a létét is kétségbe vonta a minap egy tévéműsorban az előző ciklus miniszterelnöke.
Az elmúlt három évben pezsgés indult meg az országban, hidak, utak épülnek, épül a Nemzeti Színház, az új sportcsarnok, elkészült a Mária Valéria-híd. Emlékszünk még a közelmúlt nadrágszíjmeghúzó filozófiájára, a minden kezdeményezést megfékező érvre: nincs rá pénz.

KISZÁMÍTHATÓ JÖVŐ

A Magyar Demokrata Fórum szerint az ország érdeke az, hogy a polgári kormány által képviselt politika folytatódjék tovább, amely biztosítja hazánk stabilitását, erőteljes gazdasági növekedését, vagyis a kiszámítható jövőt. Célunk, hogy egyre több család előtt nyíljon meg a felemelkedés lehetősége. A Magyar Modell kiválóan működik, reális esély van arra, hogy Magyarország a régió központja, húzóereje legyen. Ehhez olyan dinamikus kormányra van szükség, amely nem azon gondolkodik - mint elődje -, hogy mit miért nem lehet megoldani, hanem azon, hogy hogyan és miképp vágjunk bele. Olyan kormányra van szükség, amely számít a polgárok tehetségére, szorgalmára, nem mond le világkiállítást, olimpiát.
A Magyar Demokrata Fórum az elkövetkezőkben is kiszámítható és megbízható koalíciós partnerként arra törekszik, hogy véleményével, szakmai megalapozottságával hozzájáruljon a koalíciós program minél teljesebb körű végrehajtásához. A képviselőcsoport szavazataival továbbra is támogat minden olyan törvényjavaslatot és módosítást, amely a kitűzött célok megvalósítását szolgálja.

Balsai István
frakcióvezető


PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK

OKTÓBER 15. HÉTFŐ

Varga István napirend előtti felszólalásában az ellen emelte fel a szavát, hogy az SZDSZ ki akarja sajátítani Kossuth Lajos nevét azzal, hogy 200. születésnapját már az idén megünnepelte, és a párt új szlogenjével: "Kossuth a szabadság embere, az SZDSZ a szabadság pártja". A képviselő annak a véleményének adott hangot, hogy az SZDSZ agytrösztje valószínű-leg csak mára jött rá arra, hogy az emberekből 40 év alatt sem sikerült kiirtani a nemzeti érzést, és a sza-vazótábor növelése érdekében kénytele-nek most újra hazafinak mutatkozni. A magyar választópolgárok soha nem fog-ják azonban elfelejteni, hogy az SZDSZ volt az egyetlen párt, amely nem szavaz-ta meg a státustörvényt, amelynek kori-feusai misisapkának titulálták a Szent Koronát és folyamatosan gúnyolták a millenniumi ünnepségsorozatot.

*

A helyi önkormányzatok címzett és cél-támogatási rendszeréről szóló törvény-módosítás vitájában Gémesi György azt boncolgatta, hogy ha a törvény annyira rossz volt, mint ahogy most az ellenzéki képviselők bírálataiban elhangzik, akkor 1994 és 98 között miért nem módo-sították azt, hiszen erre meglett volna a kétharmados többségük. Kijelentette: biztos abban, hogy a következő parlamenti ciklusban mindenféleképpen politikai konszenzus kell ahhoz, hogy az uniós csatlakozás megfelelő feltételeit garantálni tudjuk az önkormányzati rendszer, a feladat- és forrásmegosztás, a pénzeszközök elosztása és a régiók kialakítása tekintetében.

OKTÓBER 16. KEDD

Napirend előtt Csapody Miklós a Széchenyi professzori ösztöndíj vissza-állításának lehetőségéről kérdezett. Fel-hívta a figyelmet, hogy a professzori ösz-töndíj megszüntetése az egyetemi taná-rok esetében a havi jövedelem mintegy felére való csökkenését eredményezte, ami megnehezíti a színvonalas tudo-mányos és oktatói tevékenységet is.

*

A villamos energiáról szóló törvényjavaslat vitájában Herényi Károly elmondta: a javaslat törekvése az, hogy együttesen kezelje az egyre bővülő versenypiac és a folyamatosan visszaszoruló közüzemi szolgáltatás párhuzamos jelenlétét. Legfőbb erénye a piac kialakulásának, erősödésének biztosítása és a fokozatosság elvének betartása. Ez a fokozatosság és a kétszintűség , a piac szétválasztása védi a hazai szereplőket egymással szemben, és védi a hazai formálódó piacot a fejlett külföldi piacokkal szemben.

*

Herényi Károly azonnali kérdést tett fel a gazdasági miniszternek: Világít-sunk - hogyan, mivel? címmel. Balaton-boglár példájára hivatkozva arra a visszásságra hívta fel a figyelmet, hogy sok helyen nagyon rossz a közvilágítás, mert amikor egy önkormányzat közvilágítási hálózatot kíván építeni, akkor kiszol-gáltatottságából eredően köteles lemon-dani az általa kifizetett és megvalósított tulajdonról.

*

Herényi Károly interpellációt nyújtott be az egészségügyi miniszterhez: Eset-kocsi esete Fonyódon, avagy jön-e a mentő, ha szükséges? címmel, mivel a fonyódi esetkocsi- és éjszakai szállító-kocsi-szolgálat megszüntetése súlyosan hátrányos helyzetbe hozza a város és a környék polgárait és a mentőállomás dolgozóti is.
Mikola István válaszában elmondta: október 1-től visszaállították Fonyódon az esetkocsi nonstop működtetését.
Herényi Károly elfogadta a miniszter válaszát.

*

Lezsák Sándor Mikor jegyzik be az 1082 lakiteleki részarány-földtulaj-donos tulajdonjogát a Kecskeméti Körzeti Földhivatalban? címmel interpellált a legfőbb ügyészhez.
Polt Péter kijelentette: a részaránytu-lajdonosok tulajdonjogának bejegyzésé-vel kapcsolatos földhivatali eljárásnak a jelenlegi holtpontról való kimozdítása érdekében az ügyészség felszólalásban kezdeményezi a földhivatalnál a tulaj-donjog-bejegyzés iránti határidős nyil-vántartásba tett kérelmek érdemi elbí-rálását. A képviselő elfogadta a választ.

*

Lezsák Sándor kérdést tett fel a szociális és családügyi miniszternek: Hogyan kívánja megelőzni a tárca az egészségügyben dolgozók béremelésé-nek munkaerő-elszívó hatását? címmel. A nővérek műszakpótlékának emelésé-vel kapcsolatban annak a véleményének adott hangot, hogy nem szabadna különbséget tenni az egészségügyi és a szociális nővérek között, mert ez nagyon súlyos munkaerőgondokhoz vezethet a szociális otthonokban.
Szemkeő Judit államtitkár válaszában arról tájékoztatott, hogy már megszületett az a kormányrendelet, amely eldöntötte, hogy a szociális ágazatban három műszakban dolgozó, a közvetlen ágy mellett dolgozó nővérek is pótlékot kapnak a jövőben.

OKTÓBER 17. SZERDA

A Btk. módosítással kapcsolatos vitában Horváth Balázs kifejtette: a parancsuralomból a demokráciába igye-kezve elszabadultak az indulatok, az állampolgári jogok kiteljesedése, a határok megnyitása bűnözési hullámot indított be. Ez teszi szükségessé a Btk. és a Be. folyamatos módosítását, számos új, a bűnüldözés körébe tartozó intéz-mény bevezetését. Lassan közvetlen tapasztalatot szerez az ország lakossága arról, hogy létezik szervezett bűnözés, amely nagy erőket is mozgósítani képes hatalommal bír. Ez teszi szükségessé a szervezett bűnözés pontos jogi meghatározását. A képviselő felhívta a figyelmet a szervezett bűnözés és a korrupció közötti szoros összefüggésre is. Módosító indítványokkal elfogadásra ajánlotta a törvényjavaslatot.

OKTÓBER 18. CSÜTÖRTÖK

A kormány három évi munkájáról rendezett politikai vitanapon Dávid Ibolya elmondta: az Igazságügyi Minisztérium olyan tárca, amely az MDF felelősségét is visszatükrözi, majd így folytatta: "A közvélemény-kutatások szerint a tárca dobogós helyen áll a társadalom megítélésében, ami azt jelenti, hogy az általunk előkészített törvényeknek sokasága találkozott a társadalom értékítéletével.
Melyek is voltak ezek a törvények az elmúlt időszakban? Megtiszteltetésnek éreztem azt, hogy a kormány nevében magam nyújthattam be az Országgyűlés elé a millenniumi emléktörvényünket, amely emléktörvény a Szent István-i államalapításról, a Szent Koronáról szólt. Magunk nyújthattuk be a hősök emlékének megörökítéséről szóló törvényt.
A szervezett bűnözés visszaszorítása érdekében megalkotott jogszabályunk is egy olyan jogszabály, ami hiányt pótolt az előző ciklushoz képest. Nem kétséges, hogy a büntetőjogi eszközök hatékonyabbá válásának is része van abban, hogy az ismertté vált bűncselekmények száma mára igen kedvező változást mutat. A változás másik célja a maffiaszervezetek pénzügyi, gazdasági hátterének ellehetetlenítése, anyagi bázisának az elvonása volt. A vagyonelkobzás szabályainak átalakításával a legfontosabbat értük el, hiszen a vagyon az, amivel leginkább megfogható a maffiaszervezeteknek a működése.
A kábítószerrel való visszaélésben a szigorításért most is vállalom a felelősséget. És ha önök be tudják majd nekem bizonyítani néhány év múlva, hogy nem volt eredménye ennek a szigorításnak, akkor is nyugodt lelkiismerettel nézhetek minden szülő és minden gyerek szemébe, hogy ez a kormány mindent megtett. De a statisztika is azt bizonyítja, hogy ennek a szigorításnak volt hatása, mert nagyobb lett a felderítési arány a drogkereskedők és a drogterjesztők között, mert a drogfogyasztáson keresztül lehet elérni hozzájuk.
Az elmúlt időszakban beterjesztettük a büntető törvénykönyvnek a módosítása, amely a korrupciós bűncselekmények elleni fellépés eszköztárát teszi teljesebbé. A közélet tisztasága elleni bűncselekmények büntetési tételei szigorodnak. A vesztegetés bizonyítása és felderítésének megkönnyítése érdekében büntetlenséget ígér a törvényjavaslat a cselekményt feltáró vesztegetőnek, ha azt a hatóság tudomására hozza, és lehetővé teszi a másik fél kilétének felfedését. Felülvizsgáltuk az új büntetőeljárási törvényt. Mindamellett lehetővé tesszük, hogy a jogi személyek büntethetősége a magyar jogrendbe illeszthető legyen, és gondoljanak itt azokra a klubokra, vagy azokra a diszkókra, amelyek eltűrik a fiatalok körében a drogfogyasztást, hogy mekkora jelentősége van a jogi személyek büntethetőségének a bevezetésére.
Volt egy olyan nagy kísérletünk, amelyet megörököltem elődömtől, Vastagh Pál miniszter úrtól, amely benne volt ebben az általam előbb említett 1998-as miniszterelnöki utasításban, hogy szíveskedjenek minden jogszabályi módosítást megtenni annak érdekében, hogy az ügyészség kormány alá kerüljön. Én készen kaptam egy anyagot, és a szakma véleménye szerint azon csak javítottunk. Sokkal több garanciát iktattunk bele, mint ami abban korábban benne volt.
Ennek ellenére, hogy a gondolat korábban az SZDSZ-ben, az MSZP-ben ugyanarra irányult, egy kormányváltás megakadályozta önöket abban, hogy a bűnüldözés hatékonysága érdekében operatív eszközöket kapjunk. És ha a bűnüldözésnek a jelenlegi helyzete, ami sokkal jobb, mint az előző négy évben, statisztikában is és a társadalom érzületében is kimutatható volt, mit tudtunk volna még javítani, ha önök akkor partnerek ahhoz, hogy a kormány, illetőleg az igazságügy-miniszter felügyelete alá tartozzék az ügyészség, ahogy egyébként ezt önök akkor büntetőpolitikai indokokkal alá is tudták támasztani.
A múlt miatti felelősséggel függ össze az az igazságtétel ügye, amely szerint azokért kell tenni, akiket ártatlanul elítéltek, kivégeztek. Ebben a körben volt még egy hiány, amit pótoltunk, ami úgy vonult be a jogirodalomba, hogy Tóth Ilona-törvény. Lehetővé tettük, hogy a köztörvényesen elítéltekkel szemben is megtaláljuk azt a megoldást, hogy mentesüljenek a mindannyiunk által egyébként ismert körülmények közötti elítélésnek a hátránya alól. De ha nem is törvény, akkor is büszkén elmondhatom azt, hogy készülve október 23-ára, a forradalom és a szabadságharc megünneplésének 45. évfordulójára, megnyithatjuk a kisfogháznak azt a részét, amely kisfogházban a halálra ítélteket tartották, ahol a siralomház volt, és ahol a bitófákat állították fel. Megnyithattuk a váci rabtemetőt, amely kortörténeti dokumentum arra nézve, hogy le tudjunk zárni egy olyan korszakot, amelyet mi, a polgári oldal soha nem fogunk visszasírni.
De nemcsak a múlttal foglalkoztunk, hanem a jelenért való felelősség körében a bűncselekmények sértetteinek, áldozatainak a kárenyhítését ez a kormány oldotta meg egy közalapítványi formában. De elmondhatom azt is, hogy a büntetőeljárásban és szabálysértési eljárásban elkobzott dolgoknak a közcélú felhasználását lehetővé tettük, ami az árvíz és a szegénység miatt rászoruló embereknek az elmúlt időszakban igen nagy segítségére szolgált. Megoldottuk a büntetőeljárásban részt vevő tanúk személyi védelmét szolgáló mechanizmust; ezt a törvényjavaslatot és ennek a jobbítását már az Országgyűlés tárgyalja.
Mindezek után lehet azt mondani, hogy a hazai büntetőjogi intézményrendszerben az elmúlt három év alatt valóban váltás történt mind a hatóságok - rendőrség, ügyészség, bíróság - munkáját tekintve, mind az igazságszolgáltatásba bekerülő polgárok sorsát tekintve. Ezt a váltást a hatóságok következetes munkája és a polgárok számára pedig az állami működésbe vetett bizalom megóvása jellemezte, amit köszönök a hatóságoknak és köszönök az állampolgároknak.
Önöknek viszont nem tudom megköszönni azt a konstruktív együttműködést, amivel megakadályozták mindazt, hogy még hatásosabban tudjunk harcolni a szervezett bűnözés, a maffiabűnözés ellen és a bűncselekmények számának csökkentése érdekében" - zárta felszólalását Dávid Ibolya.

OKTÓBER 19. PÉNTEK

A tőkepiacról szóló törvényjavaslat vitájában Herényi Károly kifejtette: a tervezett változtatások jótékonyan hatnak a pénzpiacra, a tőke jó irányú mozgását segítik, korlátok közé szorítják, hogy ez mindenki hasznát szolgálja, de ugyanakkor garantálja a biztonságot a befektetőknek, és a beavatkozás szinkronban van a magyar gazdaság fejlődésével. A képviselő módosító indítványokkal elfogadásra ajánlotta a törvényt az Országgyűlésnek.

*

A devizakorlátozások megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Herényi Károly üdvözölte az MDF nevében, és változtatások nélkül elfogadásra ajánlotta.


PROGRAMOK

Balsai István:

Fogadóórák: okt. 30. 18 óra: Polgármesteri Hivatal, II. Mechwart liget 1., nov. 15. 18 óra: Pesthidegkút, Máriaremetei út 37.

Október 29-31.: országgyűlési bizottsági ülések

Nov. 5-9.: Országgyűlés plenáris ülése

Nov. 9-11.: részvétel az országgyűlési képviselők vatikáni zarándokútján

Balogh László:

Okt. 30-31.: Internet konferencia, Szatmárnémeti

Nov. 1. 15 óra: II. világháborús emlékmű-avatás, Szeged-Kiskundorozsma

Nov. 3. 14 óra: '56-os kápolna alapkőletétele, Kiskunmajsa

Nov. 4. 18 óra: Bethlen Gábor-díj átadása, Országos Széchenyi Könyvtár

Nov. 9. 11 óra: Teleház-átadás, Öttömös

Nov. 10. 11 óra: Ifjúsági konferencia, Debrecen

Nov. 12. 8 óra, nov. 16. 17 óra: Egészségügyi konferencia, Zákányszék

Nov. 24. 19 óra: Orczy Iskola ünnepség-megnyitó, Szeged

Kelemen András:

Nov. 1. 16 óra: fogadóóra, Művelődési Ház, Bicske

Nov. 4. 15-19 óra: Nyugdíjasklub, Szár

Nov. 12-13. 9 óra: Családsegítő szolg. szakmai napja, MTA Kutató Intézet, Martonvásár

Nov. 15. 17 óra: MDF Veszprém megyei választmányi ülése

Németh Zsolt:

Nov. 3. 10 óra Velemér, 15 óra Őriszentpéter: felújított Árpád-kori templomok újjászentelése

Nov. 4. 14 óra: nyugdíjasfórum, Hegyhátsál

Nov. 9. 10 óra: bérlakások avatása, Gerbekarát,

Nov. 9. 15 óra: Béri Balogh Ádám Konferencia megnyitása, Győrvár

Nov. 22. 9 óra: Gyermek népdalosok találkozója, Vasvár

Szászfalvi László:

Fogadóórák:

nov. 10. 10 óra: Táska, 13 óra: Libickolma,

nov. 16. 10 óra: Őrtilos, 12.30 óra: Zákány, 15 óra: Gyékényes

Nov. 1.: ravatalozó avatás, Csurgó

Vissza az előző oldalra