Magyar Országgyűlés
Európai Integrációs Ügyek
Bizottsága

Az Európai Integrációs Ügyek Bizottságának
munkaterve
2000. I. félév

Az Európai Integrációs Ügyek Bizottságának 2000. első félévében folytatnia kell Magyarország és az EU közötti csatlakozási tárgyalások figyelemmel kísérését. A Kormány az elmúlt év decemberéig minden tárgyalási fejezetről átadta az elfogadott pozíciós papírját az Uniónak. Az első félév elején megkezdődik az EU kormányközi konferenciája, amelynek sikeres és a meghatározott menetrend szerinti befejezése meghatározó jelentőségű a csatlakozási tárgyalások szempontjából. A portugál elnökség alatt várhatóan minden fejezetet megnyitnak tárgyalásra, így az év második felében a tárgyalásoknak egy intenzívebb szakasza következhet. A bizottságnak tovább kell építenie kapcsolatait az EU tagállamaiban, illetve a csatlakozásra pályázó országokban tevékenykedő partnerbizottságokkal, s kiemelt figyelmet kell fordítania az Európai Parlamenttel közös újjáalakult Társulási Parlamenti Bizottságnak, valamint a jogharmonizációnak.

A tervezetben szereplő dátumok - tekintettel az előre nem látható eseményekre - mindössze útmutatóul szolgálnak. A programban foglaltakon túl más, időközben aktuálissá váló témákat is napirendre tűzhet a bizottság.

I. A Bizottság hazai tevékenysége

 1. Bizottsági ülésekre tervezett témák
 • A munkaterv megvitatása és elfogadása, az ülések témáinak felosztása a bizottsági tagok között;

  Javasolt időpont: 2000. február


 • Az EIÜB elnökének találkozója az állandó bizottságok EU albizottságainak elnökeivel;

  Szájer József, a bizottság elnöke 1999. évben kétszer találkozott az állandó bizottságok EU albizottságainak elnökeivel. A soron következő ülésen célszerű volna, ha a résztvevőknek megvitatnák az Országgyűléshez beterjesztett törvényjavaslatok közösségi joggal való összhangját, az erre irányuló indokolási kötelezettség teljesítését.

  Javasolt időpont: 2000. február
  Témafelelős: dr. Szájer József

 • A magyar médiaszabályozás EU konformitása

  A Kormány 1999 decemberében beterjesztette az Országgyűléshez a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosításáról szóló T/1982. sz. törvényjavaslatot. Az EIÜB-t kijelölték a törvényjavaslat megtárgyalására.

  Javasolt időpont: 2000. február
  Témafelelős: Vitányi Iván és Vígh Ilona

 • - A csatlakozási tárgyalások figyelemmel kísérése

  1999. év végéig Magyarország minden tárgyalási pozícióját átadta az EU-nak. A portugál elnökség alatt várhatóan minden tárgyalási fejezet megnyitásra kerül, s a tervek szerint két főtárgyalói és egy miniszteri szintű tárgyalási fordulóra kerül sor. A főtárgyalói fordulókat követően a KÜM IÁT képviselője beszámol a bizottságnak a fejleményekről.

  Javasolt időpont: a tárgyalási fordulókhoz igazodva
  Témafelelős: Glattfelder Béla és dr. Szanyi Tibor.

 • Eszmecsere Joao Carlos Versteggel, Portugália budapesti nagykövetével

  2000. első félévében Portugália tölti be az EU elnöki tisztségét. A bizottság eddigi gyakorlatának megfelelően rendszeresen találkozzon a portugál nagykövettel. Az első ülésen a portugál elnökség célkitűzéseiről és prioritásairól, a márciusi rendkívüli EiT ülés témáiról kellene a bizottságnak tájékoztatást kapnia.

  Javasolt időpont: 2000. február
  Témafelelős: dr. Szájer József

 • A jogharmonizáció helyzete és a 2001. december 31-ig szóló jogharmonizációs program végrehajtása

  A Kormány a 2280/1999 (XI. 5.) Korm. határozatával felülvizsgálta és módosította a 2001. december 31-ig szóló jogharmonizációs programról szóló 2212/1998 (IX. 30.) Korm. határozatot. A program elfogadása óta eltelt másfél év, ezért indokolt, hogy a bizottság foglalkozzon annak végrehajtásával.

  Javasolt időpont: 2000. február
  Témafelelős: Dr. Vastagh Pál és dr. Kiszely Katalin.

 • Az Állami Számvevőszék jelentése a határmenti együttműködést (CBC) támogató PHARE programok ellenőrzéséről

  Az ÁSZ 1999 őszén jelentést készített a CBC programokról, azok finanszírozásáról, szervezetrendszereréről, működéséről. Ez a jelentés lenne a napirendi pont megvitatásának az alapja.

  Javasolt időpont: 2000. február

  Témafelelős: dr. Gidai Erzsébet, Ivanics Ferenc.

 • A kormányzati EU közvélemény - felkészítési program;( a regionális lapok támogatása) az Európai Információs pontok kialakítása

  1996. januárja óta a KÜM felelős a kommunikációs stratégia megvalósításáért. A program a projekt finanszírozás elve alapján költségvetési és PHARE forrásokból működik.

  Javasolt időpont: 2000. február
  Témafelelős: dr. Szanyi Tibor és Szabó István.

 • A tárulási megállapodás végrehajtásáról szóló Kormányjelentés

  Az Országgyűlés 10/1993 (III. 5.) OGY határozata előírja, hogy a Kormány minden év március 31-ig írásban tájékoztassa az Országgyűlést a társulási megállapodás végrehajtásáról, az integrációs felkészülésről. A Kormány az 1999. évi beszámolóját tavaly márciusban benyújtotta az Országgyűléshez.

  Javasolt időpont: 2000. április
  Témafelelős: dr. Kelemen András és dr. Karl Imre.

 • Gazdasági kutatóintézetek elemzései a magyar gazdaság integrációs felkészültségéről

  E napirendi pont tárgyalásához érdemes lenne meghívni a mérvadó magyar gazdaság kutatóintézeket, és megkérdezni véleményüket a gazdaság integrációra való érettségéről.

  Javasolt időpont: 2000. április
  Témafelelős: Székely Zoltán és dr. Füle István.

 • Az európai integrációval foglalkozó tudományos műhelyek eredményeinek megismerése

  Magyarországon számos egyetemi és egyéb tudományos műhely végez az európai integráció különböző aspektusaira vonatkozó kutató tevékenységet. Ezeknek az intézményeknek lehetőséget lehetne adni, hogy az EIÜB-nek bemutassák eredményeiket.

  Javasolt időpont: 2000. április-június
  Témafelelős: dr. Hörcsik Richard és Gidai Erzsébet.

 • A roma kisebbség helyzete Magyarországon

  Az Európai Bizottság Magyarországról készített 1999. évi jelentésében rámutatott, hogy folyamatos figyelmet kell fordítani a roma lakosság emberi jogainak a tiszteletben tartására. A jelentés megállapításai szerint a roma kisebbség helyzete nem javult és nem lett rosszabb az elmúlt időszakban. A Composite Paper - országok megjelölése nélkül - ennél jóval kritikusabb helyzetet vázolt fel a roma kisebbség vonatkozásában.

  Javasolt időpont: 2000. április
  Témafelelős: Vígh Ilona és Herczog Edit.

 • Matolcsy György gazdasági miniszter meghallgatása

  Az elmúlt években a gazdasági miniszter meghallgatásának egyik témája a kormány szabadkereskedelmi politikája, amelyről a 61/1996 (VII.9) OGY határozat alapján minden évben jelentésben kell tájékoztatni az Országgyűlést. A Gazdasági Minisztérium átszervezésével a külgazdaság politika a Külügyminisztérium irányítása alá került.

  Javasolt időpont: 2000. április

 • Az intézmény reform kidolgozására összehívott kormányközi konferencia (IGC)

  A helsinki Európai Tanácsi (EiT) ülés 1999. decemberében úgy határozott, hogy az IGC-t 2000 februárjában kell összehívni, s az év decemberéig a munkát be kell fejezni. Az EiT meghatározta a konferencia napirendjét is, és arról is döntött, hogy az elnökségnek a tagjelölt országokat a létező fórumok keretében tájékoztatni kell a fejleményekről. A napirendi pont keretében lehetne áttekinteni, hogy az egyes tagállamok milyen álláspontot foglalnak el az IGC témáival kapcsolatban.

  Javasolt időpont: 2000. április
  Témafelelős: dr. Kurucsai Csaba és dr. Lotz Károly.


 • Felkészülés az EU-Magyarország Társulási Parlamenti Bizottság 13. ülésére (Budapest, 2000. május 24-25.)

  Javasolt időpont: a napirend elfogadásától kezdve a vegyesbizottsági ülésig folyamatosan

 • A határőrség felkészülése az EU tagsági követelményekre és a schengeni rendszer működése

  Az Európai Bizottság Magyarországról készített 1999. évi jelentése elismerte, hogy történtek lépések az EU követelményeknek megfelelő határellenőrzési rendszer kialakítására, de hiányolta a közvetlen online összeköttetést a bevándorlási hivatalok és a határellenőrzési pontok között. A schengeni rendszer csak a magyar - osztrák határon működik, így célszerű volna a rendszert működés közben Hegyeshalomban megvizsgálni.
  Ez kihelyezett ülés keretében történhetne.

  Javasolt időpont: 2000. április
  Témafelelős: Szinyei András és dr. Vastagh Pál.

 • A területfejlesztési törvény integrációs vonatkozásai - eszmecsere Mikes Évával a MeH államtitkárával

  A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény legutóbbi módosítása azt tűzte ki célul, hogy megerősítse a regionális fejlesztési tanácsok szerepét, meghatározza a kötelezően ellátandó feladatokat. létrehozza a megfelelő munkaszervezetet.

  Javasolt időpont: 2000. március
  Témafelelős: Lenártek András és dr. Füle István.

 • Az ISPA és a SAPARD előcsatlakozási alapok fogadására való felkészültség

  Az előcsatlakozási alapok 2000. évtől nyílnak meg a tagjelölt országok számára. A Kormány 2273/1999 (X.22.) Korm. határozatával rendelkezett a strukturális Alapok és a Kohéziós Alap fogadásával összefüggő további feladatokról.

  Javasolt időpont: 2000. április
  Témafelelős: dr. Kiszely Katalin és Solymosi József.

 • Dr. Torgyán József miniszter meghallgatása a mezőgazdaság integrációs felkészüléséről

  A munkaterv megvitatása során a bizottság elfogadta ezt a napirendi pontot azzal, hogy a meghallgatásra a Mezőgazdasági Bizottsággal együttes ülésen kerüljön sor.

  Javasolt időpont: 2000. április
  Témafelelős: dr. Kiszely Katalin és Solymosi József.

 • Az Európai biztonsági és védelmi politika

  Az 1999 decemberi helsinki csúcstalálkozón az EU elkötelezte magát az önálló válságkezelési képességének megteremtése mellett, s konkrét döntéseket hozott az ehhez szükséges katonai és civil kapacitás létrehozására. A lisszaboni EiT-re kell a portugál elnökségnek jelentést kidolgoznia a megtett intézkedésekről.

  Javasolt időpont: 2000. április
  Témafelelős: Bársony András és Szinyei András.

 • Az információs társadalom kiépítése

  A témakör fontosságát jelzi, hogy várhatóan a 2000. márciusi rendkívüli Európai Tanácsi csúcstalálkozó elé az Európai Bizottság egy tíz pontos javaslatot terjeszt az információs társadalom kiépítéséről. A Tanács elfogadta az elektronikus kereskedelemről szóló közösségi jogszabályt. Az ANP az innováción belül külön alfejezetben foglalkozik ezzel a kérdéssel.

  Javasolt időpont: 2000. április
  Témafelelős: dr. Lotz Károly és Szabó István.

 • A közbeszerzési törvény és az közbeszerzési eljárás EU konformitása

  Az Európai Bizottság Magyarországról készített 1999. évi jelentése felsorolta azokat eltéréseket, amelyek az acquis és a magyar törvény között még fennállnak. A tárgyalás során érdemes figyelmet fordítani a közbeszerzési eljárásokra is.

  Javasolt időpont: 2000. május
  Témafelelős: Székely Zoltán és dr. Karl Imre

 • Az állami támogatások rendszere Magyarországon

  Az Európai Megállapodás 62. cikke alapján Magyarországnak biztosítania kell állami támogatási politikájának áttekinthetőségét és az EU tagság eléréséig az EU állami támogatási rendszerével összhangban levő támogatás-politikát kell kialakítania. (jogszabályi háttér: 76/1999. (V.26.) Korm. rendelet; 2115/1999. (V.26.) Korm. határozat.)

  Javasolt időpont: 2000. május
  Témafelelős: dr. Gidai Erzsébet és dr. Braun Márton.

 • A magyar termékeknek biztosított európai tanusítmány

  1999. októberében megállapodás jött létre magyar hatóságok és az Európai Bizottság között, hogy az európai megfelelőség-értékelési eljárás jegyzőkönyve (PECA) hét ipari ágazat termékeire érvényes lesz Magyarországon. A megállapodás várhatóan 2000. tavaszától lesz hatályos.

  Javasolt időpont: 2000. május
  Témafelelős: Szabó István és Herczog Edit

 • Magyarország részvétele a Socrates és a Leonardo da Vinci közösségi oktatási és szakképzési programokban

  Magyarország 1997. szeptember 1-től vesz részt a közösségi oktatási és szakképzési programokban. A programok első szakasza 1999. végén lejárt, és 2000. januárjában a programok második szakasza megkezdődött.

  Javasolt időpont: 2000. május
  Témafelelős: Vígh Ilona és Herczog Edit.

 • az Európai Integrációs Tanács tevékenysége

  1999. június végén tartotta alakuló ülését az Európai Integrációs Tanács, és annak tagjai megállapodtak, hogy legalább negyedévenként egyeztetnek. Indokolt lenne az egyeztetés első gyakorlati tapasztalatairól meghallgatni az EIT képviselőit.

  Javasolt időpont: 2000. május
  Témafelelős: dr. Kurucsai Csaba és Solymosi József.

 • A köztisztviselők integrációs képzése

  A Kormány a közigazgatási kapacitás fejlesztése keretében kiemelt célként kezeli a köztisztviselők integrációs célú képzését. Az 1999-től 2002. december 31-ig szóló középtávú köztisztviselői továbbképzési tervet a Kormány a 1035/1999 (V.21.) Korm. határozatával elfogadta.

  Javasolt időpont: 2000. május
  Témafelelős: dr. Szanyi Tibor

 • Az Európai közösségi jogszabálytervezetek megvitatása

  Az Európai Uniós tagságra készülve az EIÜB-nek kísérleti jelleggel EU tagállami parlamentekre jellemző eljáráshoz hasonlóan, egy előre meghatározott témában napirendjére venné az EK jogszabálytervezet megvitatását.

  Javasolt időpont: 2000. május
  Témafelelős: dr. Kurucsai Csaba

 • Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény végrehajtásának tapasztalatai

  Az EU számára is elsődleges fontosságú kérdés a nukleáris biztonság megléte Európában. A kölni EiT döntéseinek megfelelően az Európai Bizottság országjelentéseiben külön figyelmet szentelt a tagjelölt országokban megvalósuló nukleáris biztonsági kérdéseknek. A téma fontossága indokolja, hogy az EIÜB kihelyezett ülés keretében a helyszínen - a paksi atomerőműben - tanulmányozza a törvény végrehajtását.

  Javasolt időpont: 2000. június
  Témafelelős: dr. Simon Miklós és Szalay Gábor.
 1. Jogharmonizáció, bekapcsolódás a Parlament törvényalkotói munkájába

  A bizottság figyelemmel kíséri a Kormány által 2000. első félévében benyújtandó törvényjavaslatokat. A Kormány 2000. tavaszi törvényalkotási programjavaslata alapján az alábbi törvényjavaslatokat kellene kijelölt bizottságként megtárgyalnia:

  - a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosításáról szóló T/1982. sz. törvényjavaslat
  - a műsorelosztás részletes szabályairól szóló T/2030. számú törvényjavaslat
  - a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C törvény módosítására vonatkozó T/2061. sz. törvényjavaslat.
 • Az európai integráció alkotmányos vonatkozásai, milyen módosításra lesz szükség a Magyar Köztársaság Alkotmányában EU csatlakozásunk idején. Az úgynevezett „Európa-cikkely” tartalma; Az európai parlamenti választások rendszere Magyarországon.

  Európai uniós tagságunk esetén kérdésként fog felmerülni, hogy a magyar képviselők milyen rendszerben kerüljenek megválasztásra az Európai Parlamentbe. Magyarországon e kérdésben még nem indult kutatás, ezért a bizottság elnöke dr. Kiszely Katalint és dr. Vastagh Pált kérte fel, hogy készítsenek vitaindító anyagokat. Ezek a dokumentumok elkészültek, így a bizottság napirendjére tűzheti a kérdést.

  Javasolt időpont: 2000. február
  Témafelelős: dr. Kiszely Katalin, dr. Vastagh Pál

II. A bizottság külkapcsolatai

 1. Kapcsolatok az Európai Parlamenttel

  1. 1 Az EU-Magyarország Társulási Parlamenti Bizottság

  A következő 13. vegyesbizottsági ülés helye és ideje:
  Budapest, 2000. május 24-25.

  A Vegyesbizottság 13. ülésének időpontját az előző ülésen véglegesítették, a napirend-tervezetét pedig a büró várhatóan a márciusi ülésén hagyja jóvá. A 13. ülésen elsősorban a csatlakozási tárgyalásokkal és az intézményi kérdések megoldására összehívott kormányközi konferenciával célszerű foglalkozni.

 2. Egyéb kapcsolatok

  2. 1. Kiutazások és a bizottság részére érkezett meghívások

  - A csatlakozási tárgyalásokat folytató 5+1 ország parlamenti EU bizottsági elnökeinek 1999. decemberi varsói tanácskozásán a résztvevők megállapodtak, hogy negyedik ülésüket Prágában tartják 2000 tavaszán.

  Várható időpont: 2000. május
 • A visegrádi országok külügyi, honvédelmi és integrációs bizottsági elnökeinek találkozója

  A visegrádi országok közötti parlamenti külügyi és honvédelmi bizottsági elnökei már négy alkalommal találkoztak egymással. A negyedik ülésükön úgy határoztak, hogy a találkozókra meghívják a négy ország EU bizottságainak az elnökeit is.

  Várható időpont: 2000. április vége

 • Kapcsolatfelvétel a portugál parlament Integrációs Bizottságával

  2000. év első felében Portugália tölti be az EU soros elnöki posztját. Az EIÜB-nek korábbi gyakorlatának megfelelően kétoldalú találkozót kellene lebonyolítania Lisszabonban.

  Javasolt időpont: 2000. tavasz

  - A vezetőség részvétele a COSAC lisszaboni ülésén, az EU tagállamok nemzeti parlamentjei integrációs bizottságai közös fóruma tanácskozásán. A csatlakozási tárgyalások megkezdése óta megfigyelői státuszunk van a fórumon.

  Javasolt időpont: 2000. május

 • Látogatás az ír parlament Integrációs Bizottságánál

  - A két ország integrációs bizottságai között évekkel ezelőtt megtörtént a kapcsolatfelvétel kölcsönös látogatások formájában. Az uniós források hatékony felhasználása a gazdaság fejlődésében, az ír modernizációs tapasztalatok indokolják az EIÜB látogatásának megszervezését.

  Javasolt időpont: 2000. április

  2.2 A bizottság által küldött/küldendő meghívók, kapcsolat-felvételi javaslatok

  Luis Queiró Európai Parlamenti képviselő budapesti látogatása

  Az Európai Parlament a portugál Luis Queirót jelölte ki a Magyarországról készítendő jelentés rapporteurőnek. Szájer József budapesti munkalátogatásra hívta meg az EP képviselőt azért, hogy ismereteket szerezzen a magyar integrációs felkészülésről.

  Javasolt időpont: 2000. március

 • A cseh Képviselőház EU bizottságának budapesti látogatása

  Szájer József a bizottság elnöke 1999. szeptemberi prágai látogatáskor budapesti viszontlátogatásra hívta meg a cseh partnerbizottságot. A cseh fél a meghívásnak 2000. márciusában tesz eleget.

  Egyeztetett időpont: 2000. március 21-22.

 • Az észt parlament EU bizottságának budapesti látogatása

  1999. novemberében az EIÜB delegációja megbeszéléseket folytatott az észt partnerbizottsággal Tallinnban. Szájer József a bizottság elnöke levélben hívta meg Tunne Kelamot, az észt EU bizottság elnökét egy budapesti viszontlátogatásra.

  Várható időpont: 2000. március 29-31.

 • A görög parlament integrációs bizottságának budapesti látogatása

  1999. novemberében az EIÜB delegációja Szájer József bizottsági elnök vezetésével megbeszéléseket folytatott Athénban a görög partnerbizottsággal. Az EIÜB elnöke levélben hívta meg Loukas Apostolidis bizottsági elnököt egy budapesti viszontlátogatásra

  Javasolt időpont: 2000. első féléve


Készítette: dr. Juhász László
Jóváhagyta: dr. Szájer József

Vissza az előző oldalra