A Magyar Demokrata Fórum Alapszabálya
(Hatályos: 1998. november 21-től.)

I. Általános rendelkezések

1. §

A párt neve: Magyar Demokrata Fórum, rövidítve: MDF.

2. §

/1/ A Magyar Demokrata Fórum {továbbiakban: a párt) a Magyar Köztársaság Alkotmányának 3. §-a, iIletve a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény alapján működő politikai párt.
/2 / A Magyar Demokrata Fórum jogi személy.

3. §

A Magyar Demokrata Fórum alapításának helye és ideje: Lakitelek, 1988. szeptember 3.

4. §

A Magyar Demokrata Fórum célja a magyar nemzet és a magyar haza szolgálata. A Magyar Demokrata Fórum a nemzeti hagyományokat tisztelő, a keresztény kultúra szellemi és erkölcsi értékeit valló, patrióta párt. Tiszteli az elődök országalkotó képességét, a haza szabadságáért küzdők eszményeit és áldozatát, a nemzet javát szolgá-ló konzervatív, szabadelvű és népi hagyományok mának is szóló üzeneteit.

5. §

A Magyar Demokrata Fórum jelvénye: stilizált életfa, egyszínű sötétzöld, vagy zöld szárú és levelű, piros közepű fehér virág.

6. §

A Magyar Demokrata Fórum székhelye: 1027 Budapest, II. Bem József tér 3.


II. Tagság és tagsági viszony.

7. §

/1/ A Magyar Demokrata Fórum tagja lehet az a magyar állampolgár, vagy az a Magyarországon letelepedési enge-déllyel tartózkodó nem magyar állampolgár, aki személyes joga szerint nagykorú, cselekvő képességet érin-tő gondnokság alatt nem áll, valamint elfogadja a párt Alapszabályát, továbbá ezt a belépési nyilatkozaton saját kezu aláírásával igazolja.
/2/ Nem lehet a párt tagja az, aki más politikai párt, vagy az 1989. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó szervezet tagja.

8. §

/1/ A Magyar Demokrata Fórumban a tagsági viszony tagfelvétellel keletkezik, amelyről a párt helyi szervezetének elnöksége dönt. A felvételhez egy korábbi tag javaslata szükséges és a felvételről a felvételt, kérelmezőt az el-nökség értesíti. E döntés ellen a felvételt kérelmező és a helyi szervezet tagja a helyi szervezet közgyulésénél jogorvoslattal élhet, a közgyűlés döntése végérvényes.
/2/ Korábban kilépett tag, akit a pártból korábban kizártak, illetve akit a pártból a 9. § /3/bek. c. / pontja alapján töröltek csak új tagként és akkor vehető fel a pártba, ha vele szemben a kizárás vagy a törlés oka megszűnt. Ennek tényét a kizárást kimondó területi Etikai és Fegyelmi Bizottság véleményezi.
/3/ Tagfelvétel előtt a jelen Alapszabály 63. §-ában foglalt feltételek fennállása mérlegelendő.

9. §

/1/ A tagsági viszony megszűnik:
a./ a tag halálával,
b./ kilépéssel,
c./ törléssel,
d./ kizárással.
/2/ A kilépést az illetékes helyi szervezetnél, vagy a párt bármely szervénél írásban kell bejelenteni. A kilépés napjá-nak az erről szóló írásbeli nyilatkozat benyújtásának, vagy postára adásának napját kell tekinteni és erről a helyi szervezet az Országos Hivatalt nyolc napon belül, értesíteni köteles.
/3/ Törléssel szűnik meg a tagsági viszony
a./ ha a tag több mint hat hónapon át nem fizet tagdíjat és tagdíjhátralékát kétszeri írásbeli felszólítás ellenére 30 napon belül sem rendezi,
b./ ha a tag személye tekintetében a tagság keletkezésének a 7. §-ban meghatározott feltételei már nem álla-nak fenn.
/4/ A törlésről a helyi szervezet elnöksége határoz és erről a tagot írásban értesíti. A törölt tag az értesítés kéz-hez vételétől számított 15 napon belül a törlés ellen a helyi szervezet közgyulésénél írásban fellebbezést ter-jeszthet elő. A helyi szervezet közgyűlésének határozata végérvényes.
/5/ Kizárásnak csak az Etikai és Fegyelmi Szabályzatban meghatározott okok miatt és az ott szabályozott eljárás lefolytatása után van helye. Az eljárást a helyi szervezet közgyűlése és a Párt bármely szerve kezdeményezheti. Az eljárás részletes szabályait az Etikai és Fegyelmi Szabályzat tartalmazza.

10. §

/1/ A Magyar Demokrata Fórum minden tagja
a./ azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik,
b./ jogosult részt venni a párt tevékenységében, a párt testületei tagjainak és tisztségviselőinek a Választási Sza-bályzat szerinti megválasztásában,
c./ jogosult bármely testületben, illetőleg tisztségre - a jelen Alapszabály és a Választási Szabályzat rendelkezései szerint - jelöltet állítani, továbbá ezekbe ő maga is jelölhető és megválasztható,
d./ jogosult véleményével, javaslatával vagy kérdésével a párt bármely szervéhez, vagy tisztségviselőjéhez fordul-ni,
e./ köteles az Országos Választmány, vagy a helyi szervezet által megállapított, ettől eltérő tagdíjat megfizetni.
/2/ A jelen Alapszabály és a párt egyéb Szabályzatainak rendelkezései a párt valamennyi tagjára nézve kötelezőek.
/3/ Az országos, a területi és a helyi szervek határozatai azok illetékességi területén a tagokra kötelezőek.

III. Szervezeti rend.

III/A. Alapvető szabályok.

11. §

A Magyar Demokrata Fórum politikai döntéshozó szervei:
a./ országosan:
    aa./ az Országos Gyűlés,
    ab./ az Országos Választmány,
    ac./ az Országos Elnökség,
b./ a megyékben és a fővárosban a területi (megyei/fővárosi) választmányok,
c./ az országgyűlési választókerületekben a választókerületi egyeztető fórumok,
d./ a településeken a helyi szervezetek.

12. §

/1/ A párt politikai döntéshozó testületei - a jelen Alapszabályban megállapított hatáskörükben eljárva - jogosítvá-nyaikat testületileg gyakorolják. A testületek tagjainak - a jelen Alapszabályban külön meghatározott eseteket kivéve - egyéni döntéshozatali joguk nincs.
/2/ A párt politikai döntéshozó testületeinek tagjait a jelen Alapszabály és a Választási Szabályzat rendelkezései szerint választják. A testületek tagjai újraválaszthatók.
/3/ A politikai döntéshozó testületek megbízatása - amennyiben az Országos Gyűlés eltérően nem rendelkezett - két évre szól. E mandátum lejárta után - amennyiben új testület megválasztására nem került sor - a régi testület ügy-vezetői jogkörben (Alapszabály 71. § /1/ és /2/bek.) mindaddig eljár, amíg az új testületet megválasztják.
/4/ A jelölés és a választások szabályait a Választási Szabályzat tartalmazza. Ahol a jelen Alapszabály, vagy a Vá-lasztási Szabályzat a jelölésről és a választásról nem rendelkezik, ott az egyes szervek saját ügyrendjének sza-bályait kell alkalmazni.
/5/ A párt politikai döntéshozó szerveinek tagsága a jelen Alapszabályban, avagy az adott szervezet ügyrendjében meghatározott testületeket és tisztségviselőket választ. E döntéshozó szervek - munkájuk segítésére, avagy egyes feladatok megoldására - bizottságokat, vagy munkacsoportokat hozhatnak létre, amelyek a politikai döntéshozó testületek hatáskörét nem vonhatják el.
/6/ Minden helyi és területi szerv mellett, illetve országos szinten Számvizsgáló Bizottság, továbbá minden terüle-ti és országos szerv mellett Etikai és Fegyelmi Bizottság működik, amelyek hatáskörét a jelen Alapszabály, a párt egyéb Szabályzatai, valamint a megfelelő szintű ügyrendek szabályozzák.

13. §

/1/

A Magyar Demokrata Fórum politikai döntéshozó testületeinek és tisztségviselőinek hatáskörét, feladatkörét és felelősségét a jelen Alapszabály, valamint a testületek ügyrendje szabályozza. A párt bármely politikai döntés-hozó testületének döntése sem sértheti a jelen Alapszabály, valamint más Szabályzatok rendelkezéseit, s ugyanígy az egyes testületek és tisztségviselők sem vonhatják el más testületek és tisztségviselők hatáskörét.

Nem minősül hatáskörelvonásnak az Országos Választmánynak a jelen Alapszabály 16. § /1/bek.a./ pontjában meghatározott és konkrét ügyben, hatáskörében hozott egyedi határozata.

/2/ A párt szerveinek bármilyen hatásköri és illetékességi vitáiban az Országos Elnökség dönt, s e döntés ellen jog-orvoslatnak helye nincs.

III/B. Országos Gyűlés.

14. §

/1/ Az Országos Gyűlés a Magyar Demokrata Fórum legfelsőbb szerve. Döntései és határozatai a párt valamennyi szervére és tagjára kötelezőek, illetve mind az országgyűlési, mind az önkormányzati munkában iránymutatásul szolgálnak.

/2/

Az Országos Gyűlés szavazati joggal bíró tagjai a helyi szervezetek által a Választási Szabályzat rendelkezései szerint megválasztott küldöttek,
b./ az Országos Választmány tagjai,
c./ az Országos Elnökség tagjai,
d./ az országgyűlési képviselő csoport tagjai (amennyiben tagjai a pártnak).

/3/

Tanácskozási joggal vehetnek részt az Országos Gyűlésen az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjai, az Országos Számvizsgáló Bizottság tagjai, valamint az Országos Választmány által meghívottak.

/4/

Az Országos Gyűlés hatásköre:
a./ az Alapszabály megállapítása és módosítása,
b./ a párt politikai programjának elfogadása,
c./ döntés a párt feloszlatásáról, szétválásáról, vagy más szervezettel való egyesüléséről, illetve mindezekkel kap-csolatban a párt vagyonáról,
d./ az Országos Választmány javaslata alapján saját ügyrendjének és napirendjének megállapítása,
e./ döntés a politikai döntéshozó testületek megbízatásának az Alapszabály 12. § /3 / bekezdésében meghatáro-zottaktól eltérő időtartamáról,
f./ a párt elnökének, valamint az Országos Elnökségnek a megválasztása az Országos Választmány javaslata alapján,
g./ az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság, valamint az Országos Számvizsgáló Bizottság tagjainak meg-választása,
h./ döntés az elnök és az Országos Választmány írásbeli, továbbá az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság, va-lamint az Országos Számvizsgáló Bizottság elnöke szóbeli beszámolójának elfogadásáról,
i./ döntés az országgyűlési képviselő csoport írásbeli beszámolójának elfogadásáról,
j./ döntés mindazon ügyekben, amelyeket az Országos Választmány az Országos Gyűlés elé terjeszt.

/5/

Az Országos Gyűlés bármilyen, az előző /4/ bekezdésben meghatározott ügyben nyilatkozatot, vagy állásfogla-lást tehet közzé.

III/C. Országos Választmány.

15. §

/1/ Az Országos Választmány a Magyar Demokrata Fórum politikai és szervezeti döntéshozó, valamint ellenőrző testülete, amely két Országos Gyűlés között jogosult dönteni, illetve határozatokat hozni mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak más pártszervek hatáskörébe.
/2/ Az Országos Választmány szavazati joggal bíró tagjai:
a./ a párt területei szerveinek (megyei/budapesti választmányok) elnökei,
b./ a megyei választmányok által a megye területéről választott küldöttek, mégpedig
     aa./ azon megyékből, amelyekben a választókerületek száma nem haladja meg a hatot: 3-3 küldött,
     ab./ azon megyékből, amelyekben a választókerületek száma 7-12 között van: 4-4 küldött,
     ac./ azon megyékből, amelyekben a választókerületek száma 12 fölött van: 5-5 küldött,
c./ a budapesti kerületi helyi szervezetek által tagjaik közül választott 1-1 küldött,
d./ az országgyűlési képviselő csoport 10 %- ának megfelelő számú képviselő - amennyiben MDF-tag (felfelé kerekítve),
e./ az Országos Elnökség tagjai (amennyiben egyéb módon nem tagjai az Országos Választmánynak),
f./ az Ifjúsági Demokrata Fórum és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Unió elnöksége által megválasztott 1-1 küldött - amennyiben MDF-tag.
/3/ A /2/ bekezdés b./ - c./ pontjaiban meghatározottak megválasztásának részletes szabályait a Választási Szabály-zat tartalmazza.
/4/ Tanácskozási joggal vehetnek részt az Országos Választmány ülésein az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság, valamint az Országos Számvizsgáló Bizottság elnökei, továbbá az Országos Választmány, vagy elnöksége által meghívottak.
/5/ Az Országos Választmány küldöttei mandátumának igazolása után 15 napon belül alakuló ülést tart, amelyen működésének irányítására tagjai sorából elnököt, két alelnököt, valamint két elnökségi tagot választ.
/6/ Az Országos Választmány a hatáskörébe tartozó döntések előkészítése, azok szakmai-tudományos megala-pozása, illetve politikai koncepciók megalkotása céljára bizottságokat hozhat létre, amelyekben tömöríti a meg-felelő szakirányú képzettséggel rendelkező országos választmányi tagokat, illetőleg a párt választmányon kívüli szakember tagjait. E bizottságok tagjai megválasztásának és a bizottságok működésének részletes szabályait az Országos Választmány ügyrendje szabályozza.

16. §

Az Országos Választmány feladat- és hatásköre:
a./ valamennyi szervezetre (testületre) és a tagságra nézve kötelező politikai, szervezeti és gazdasági döntése-ket hoz mindazon kérdésekben és ügyekben, amelyek nem tartoznak az Országos Gyűlés hatáskörébe,
b./ megállapítja a tagdíj összegét és a helyi szervek által alkalmazható mérséklés elveit,
c./ javaslatot tesz az Országos Gyűlés összehívására, napirendjére és ügyrendjére, illetve előkészíti azt,
d./ dönt saját ügyrendjének megállapításáról,
e./ elkészíti a területi, választókerületi és helyi szervek által alkalmazandó ügyrendeket, valamint jóváhagy-ja az Országos Elnökség ügyrendjét,
f./ megalkotja és módosítja a Választási Szabályzatot,
g./ megalkotja és módosítja az Etikai és Fegyelmi Szabályzatot,
h./ megalkotja és módosítja a Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzatot,
i./ megalkotja és módosítja az Országos Hivatal ügyrendjét,
j./ a Választási Szabályzat rendelkezései szerint javaslatot tesz az Országos Gyűlésnek az Országos Elnökség, az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság, valamint az Országos Számvizsgáló Bizottság tagjaira,
k./ megvitatja és jóváhagyja az Országos Elnökség rendszeres beszámolóját,
l./ jóváhagyja a párt társadalmi és gazdasági szervezeteinek alapítását és koordinálja azok tevékenységét,
m./ jóváhagyja az Országos Elnökség által elkészített költségvetést és év végi záró beszámolót,
n./ másodfokon dönt az országos szervek tagjainak és tisztségviselőinek, valamint az országgyűlési képviselő -csoport tagjainak etikai és fegyelmi ügyeiben,
o./ a területi szervek javaslatára dönt a helyi szervezetek felfüggesztése, újjáalakítása és feloszlatása tárgyá-ban,
p./ tevékenységéről az Országos Gyűlésnek beszámol,
q./ országgyűlési képviselő választások idején dönt a párt országos listáján induló képviselő jelöltek személyéről és sorrendjéről, illetőleg ilyen hely megüresedése esetén a hely betöltéséről,
r./ az országgyűlési képviselő választások idején a képviselő jelöltek állításával kapcsolatban az Országos El-nökség javaslatára vétójogot gyakorolhat,
s./ időközi országgyűlési képviselő választások esetében dönt a részvétel kérdésében,
t./ megvitatja az országgyűlési képviselő csoport félévenkénti beszámolóját és dönt annak elfogadásáról,
u./ önkormányzati választások idején a Budapesti Választmány javaslatára dönt a főpolgármester-jelölt személyéről,
v./ az Országos Elnökség véleményének figyelembe vételével jóváhagyja az országgyűlési képviselő csoport szabályzatait,
x./ a párt társadalmi szervezetei, valamint szellemi-szakmai kollégiumai (műhelyei) részére engedélyezi az MDF-toldat használatát,
y./ hatáskörében nyilatkozatot, vagy állásfoglalást tesz közzé,
z./ az Országos Elnökség javaslatának figyelembe vételével dönt
     za./ az országos kihatású pártszövetségi és koalíciós szerződés megkötésének és felmondásának tárgyában,
     zb./ a miniszterelnök-jelölt személyének kiválasztása tárgyában,
     zc./ konstruktív bizalmatlansági indítvány előterjesztésére irányuló javaslat tárgyában,
     zd./ a köztársasági elnök jelölt személyének jelölése felől,
     ze./ az Alkotmány bármilyen módosítására, valamint új Alkotmány megalkotására irányuló javaslat kérdésében.

III/D. Országos Elnökség.

17. §

/1/ Az Országos Elnökség a Magyar Demokrata Fórum folyamatosan működő operatív testülete, amely végrehajtja az Országos Gyűlés és az Országos Választmány határozatait és az elfogadott programnak megfelelően, vezeti a pártot.
/2/ Az Országos Elnökség szavazati joggal bíró tagjai:
a./ a párt elnöke,
b./ a területi választmányok, valamint az Országos Választmány által ajánlott, továbbá a Választási Szabályzat rendelkezései szerint az Országos Gyűlés által megválasztott öt tag,
c./ a területi választmányok által régiónként megválasztott nyolc tag,
d./ az országgyűlési képviselő csoport vezetője.
/3/ Tanácskozási joggal vesz részt az Országos Elnökség ülésén:
a./ az Országos Választmány elnöke minden esetben,
b./ az Ifjúsági Demokrata Fórum elnöke,
c./ az, akit az Országos Elnökség meghív.
/4/ Az Országos Elnökség a megválasztását követő 15 napon belül alakuló ülést tart és tagjai sorából alelnököket választ.

18. §

/1/

Az Országos Elnökség feladat- és hatásköre:
a./ gondoskodik az Országos Gyűlés és az Országos Választmány határozatainak végrehajtásáról,
b./ az Országos Gyűlés és az Országos Választmány által jóváhagyott program és azok döntéseinek keretei között irányítja a párt politikáját,
c./ részt vesz az Országos Választmány ülésein,
d./ az Országos Választmánynál indítványozza az Országos Gyűlés összehívását, s közreműködik annak előkészítésében,
e./ megalkotja és az Országos Választmánynál jóváhagyásra előterjeszti saját ügyrendjét,
f./ az Országos Választmány részére véleményezi az országgyűlési képviselőcsopor szabályzatait,
g./ elkészíti és az Országos Választmány elé terjeszti a párt éves költségvetését, valamint év végi záró beszámolóját,
h./ dönt a párt központi költségvetése részére történt felajánlások elfogadásáról,
i./ tevékenységéről rendszeresen beszámol az Országos Választmánynak, illetőleg minden Országos Gyűlésen,
j./ fogadja a helyi szervezetek éves jelentéseit, s ezekkel kapcsolatosan javaslatot tesz az Országos Választmánynál megfelelő intézkedés megtételére,
k./ kapcsolatot tart társadalmi szervekkel és más pártokkal,
1./ országgyűlési képviselő választások idején az Országos Választmánynak javaslatot tesz a párt országos listáján induló személyekre és azok sorrendjére, valamint ilyen hely megüresedése esetén a hely betöltésére,
m./ országgyűlési képviselő választások idején a képviselő jelöltek állításával kapcsolatban az Országos Választmánynak javaslatot tehet a vétójog gyakorlására,
n./ irányítja a választási kampányt,
o./ részt vesz az Elnökök Gyűlésén,
p./ javaslatot tesz az Országos Választmánynak a jelen Alapszabály x./ és z. / pontjában meghatározott kérdésekben

III/E. Országos Etikai és Bizottság.

19. §

/1/ Az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság az Országos Gyűlés által választott öt tagú testület. Tagjainak jelölésé-re és megválasztására a Választási Szabályzat, összeférhetetlenségükre a jelen Alapszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.
/2/ Az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság - a megválasztása után 15 napon belül megtartott alakuló ülésén -tagjai sorából elnököt és egy alelnököt választ.
/3/ Az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság
a./ első fokon jár el az országos szervek tagjainak és tisztségviselőinek, valamint az országgyűlési képviselő-csoport tagjainak etikai és fegyelmi ügyeiben,
b./ másodfokon jár el a területi Etikai és Fegyelmi Bizottságok által elbírált ügyekben,
c./ tevékenységéről az Országos Gyűlésnek számol be.
/4/ Az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság eljárását a párt Etikai és Fegyelmi Szabályzata szerint háromtagú tanácsban folytatja le, s a folyamatban lévő ügyekben a párt bármely szervétől adatokat és felvilágosítást kérhet, amit azok haladéktalanul megadni kötelesek.

III/F. Országos Számvizsgáló Bizottság.

20. §

/1/ Az Országos Számvizsgáló Bizottság az Országos Gyűlés által választott öttagú testület. Tagjainak jelölésére és megválasztására a Választási Szabályzat, összeférhetetlenségükre a jelen Alapszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.
/2/ Az Országos Számvizsgáló Bizottság - a megválasztása után 15 napon belül megtartott alakuló ülésén - tagjai sorából elnököt és egy alelnököt választ.
/3/ Az Országos Számvizsgáló Bizottság
a./ ellenőrzi a párt központi költségvetésének végrehajtását,
b./ ellenőrzi az Alapszabály, valamint a Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat gazdálkodásra vonatkozó rendel-kezéseinek, valamint az általános számviteli szabályoknak a betartását,
c./ hatáskörében eljárva a párt bármely szervétől adatokat és felvilágosítást kérhet, amit azok kötelesek haladéktalanul megadni,
d./ figyelemmel kíséri a Párt vagyoni helyzetének alakulását,
e./ szabálytalanság észlelése esetén annak megszüntetése érdekében az Országos Választmánynak javaslatot tehet,
f./ tevékenységéről évente az Országos Gyűlésnek számol be.
/4/ Az Országos Számvizsgáló Bizottság a maga által kialakított munkacsoportokban, az Alapszabály, a Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat, valamint a számviteli rendelkezések szerint jár el.

III/G. Területi szervek.

21. §

/1/ A területi szervek a megyékben és a fővárosban megjelenítik a párt politikáját, koordinálják a helyi és választókerületi szervek tevékenységét, valamint biztosítják a politikai és szervezeti kapcsolatot a helyi/választókerületi, illetőleg az országos szervek között.
/2/ A párt területi szervei a megyei választmányok, valamint a Budapesti Választmány, amelyek székhelye a megyeszékhely, illetve Budapest.

22. §

A megyei választmányok szavazati joggal bíró tagjai:
a./ a választókerületi egyeztető fórumok által választókerületenként választott két-két személy,
b./ a megye területén a párt tagjai közül megválasztott országgyűlési képviselő (ha tagja a pártnak),
c./ a megyei közgyűlés elnöke vagy alelnöke, valamint frakció vezetője vagy helyettese (amennyiben tagja a párt-nak),
d./ a megye területén lévő megyei jogú városok polgármesterei, alpolgármesterei (amennyiben tagjai a párt-nak),
e./ az Ifjúsági Demokrata Fórum és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Unió által delegált 1-1 tag (amennyiben MDF-tagok).

23. §

A Budapesti Választmány tagjai:
a./ a közigazgatási kerületekben működő helyi szervezetek által választott küldöttek (200 fős tagság alatt egy-egy küldött, 400 fős tagságig 2-2 küldött, azon felül 3-3 küldött),
b./ a fővárosban megválasztott országgyűlési képviselők (ha tagjai a pártnak),
c./ a Fővárosi Közgyűlés frakcióvezetője (amennyiben tagja a pártnak), vagy (koalíció esetén) frakcióvezet-ő helyettese (amennyiben tagja a pártnak),
d./ a főpolgármester, vagy főpolgármester helyettes (amennyiben tagjai a pártnak),
e./ a közigazgatási kerületekben megválasztott polgármesterek és alpolgármesterek (amennyiben tagjai a párt-nak).

24. §

A területi szervek ülésein tanácskozási joggal vesznek részt:
a./ a területi Etikai és Fegyelmi Bizottság elnöke,
b./ a területi Számvizsgáló Bizottság elnöke,
c./ az ülésre a választmány által meghívottak.

25. §

/1/ A megyei választmányok küldötteik mandátuma igazolásától számított 15 napon belül alakuló ülést tartanak, amelyen tagjaik sorából elnököt és két alelnököt választanak, illetve két elnökségi tagot választhatnak. Ugyanezen az ülésen kell megválasztani a területi Etikai és Fegyelmi Bizottságokat, az etikai biztosokat, valamint a területi Számvizsgáló Bizottságokat is.
/2/ A területi szervek döntéseik előkészítésére, azok szakmai megalapozására, illetve meghatározott feladataik ellátásra bizottságokat hozhatnak létre. E bizottságok tagjai megválasztásának, illetve a bizottságok működésének részletes szabályait a területi szervek ügyrendjei tartalmazzák.

26. §

A területi szervek feladat- és hatásköre:
a./ az Országos Gyűlés és az Országos Választmány határozatainak keretei között meghatározzák a párt megyei/fővárosi szintű politikájának irányvonalát, s e körben döntenek választási szövetség és/vagy bármilyen koalíciós szerződés megkötése, illetőleg annak felmondása tárgyában,
b./ folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a párt országos és társadalmi szerveivel, más társadalmi szervezetekkel, politikai és szervezeti természetű ajánlásokat dolgoznak ki, valamint konkrét ügyek napirendre tűzését indítványozzák az országos és helyi szerveknek,
c./ szervezik és koordinálják az illetékességi területükön működő helyi szervezetek politikai tevékenységét,
d./ a hatáskörükben és illetékességi területükön felmerült konkrét és elvi ügyekben nyilatkozatot, vagy állásfoglalást tesznek közzé,
e./ biztosítják az információáramlást az országos és a helyi szervek között,
f./ új helyi szervezet alapítása esetén a párt elnöke részére javaslatot tesznek az elfogadó nyilatkozat kiadhatósága tárgyában, illetve ellátják a helyi szervezet alapításával kapcsolatos (jelen Alapszabályban meghatározott) feladatokat,
g./ helyi szervezetek felfüggesztése, újjáalakítása és feloszlatása tárgyában javaslatot tesznek az Országos Választmánynak,
h./ döntenek a helyi szervek törlése tárgyában,
i./ a megyei választmányok megválasztják küldötteiket az Országos Választmányba,
j./ jelen Alapszabály 17. § /2/ bekezdése, valamint a Választási Szabályzat rendelkezései szerint az Országos Választmány részére az Országos Elnökségbe jelölteket ajánlanak,
k./ megválasztják az Etikai és Fegyelmi Szabályzat szerinti etikai biztosokat,
l./ véleményezik a megyei/budapesti hivatalok vezetőinek megbízatását,
m./ országgyűlési képviselő választások idején a választókerületi gyűlések véleményét figyelembe véve dönte-nek a megyei/fővárosi listán, valamint az egyéni kerületekben induló képviselő jelöltek személyéről (a lista esetében a sorrendről is), s e döntésüket a vétójog esetleges gyakorolhatósága végett az Országos Választmánynak megküldik,
n./ megyei/fővárosi listás országgyűlési képviselői hely megüresedése esetén döntenek a hely betöltése tárgyában, s e döntésüket a vétójog esetleges gyakorolhatósága végett az Országos Választmánynak megküldik,
o./ időközi országgyűlési képviselő választás esetén a részvétel kérdésében az Országos Választmánynak javaslatot tesznek,
p./ önkormányzati választások idején döntenek a megyei/fővárosi listán induló jelöltek személyéről és azok sorrendjéről, illetve megüresedés esetén a hely betöltéséről,
r./ önkormányzati választások idején a polgármester- és képviselő jelöltekkel kapcsolatban vétójogot gyakorolhatnak,
s./ (a Budapesti Választmány) javaslatot tesz az Országos Választmánynak a főpolgármester jelölt személyére,
t./ összehangolják a megyei/fővárosi országgyűlési, valamint önkormányzati képviselő jelöltek választási kampányát és ellátják az Országos Elnökség által meghatározott kampányfeladatokat,
u./ megvitatják és elfogadják az illetékességi területükön működő megyei/fővárosi képviselő csoport félévenkénti beszámolóját.

III/H. Helyi szervezetek.

27. §

/1/ A helyi szervezet a Magyar Demokrata Fórum politikájának a településeken, vagy település részeken való meg-jelenítője. A helyi szervezet - amennyiben a törvényes feltételeknek megfelel - jogi személy, amely bevételeivel költségvetésének megfelelően önállóan gazdálkodik, s önállóan választja meg döntéshozó testületeit és tisztségviselőit.
/2/ Egy közigazgatási egységet képező településen, vagy önálló önkormányzattal/részönkormányzattal rendelkező településrészen csak egy helyi szervezet, vagy helyi csoport működhet. Több település, vagy önálló önkormányzattal rendelkező településrész helyi szervezetei, helyi csoportjai, valamint tagjai közös helyi szervezetet alakíthatnak.
/3/ A helyi szervezet működéséről, taglétszámának állásáról, valamint vagyoni és pénzügyi helyzetéről évente egyszer köteles beszámolni az Országos Elnökségnek.

28. §

Helyi szervezet alapításához az adott településen (településeken) lakó, vagy ott munka-, telep- vagy székhellyel rendelkező legalább öt személy írásbeli alapító nyilatkozata szükséges. ötnél kevesebb tag helyi csoportot alakíthat, amely a vele szomszédos, vagy a vele azonos vonzáskörzetbe tartozó helyi szervezet részeként működhet.

29. §

/1/ Az új szervezetet alapítók alakuló ülésükön "Alapító Nyilatkozat"-ot fogadnak el, amelyben kinyilvánítják a párt Alapszabályának elfogadását. Ezen Alapító Nyilatkozatnak, valamint az alakuló ülés jegyzőkönyvének egy példányát a területi választmány elnökének meg kell küldeni, aki azt véleményével a párt elnökéhez továbbítja. Ugyancsak meg kell küldeni ezen iratokat azon helyi szervezet(ek)nek is, amely(ek)nek az alapítók korábban a tagjai voltak.
/2/ A helyi szervezet számára az alapítást elfogadó nyilatkozatot a párt elnöke adja ki. Az alapító nyilatkozat kiadását meg kell tagadni, ha az alapítás nem felel meg a jelen Alapszabály rendelkezéseinek. A megtagadó határozat ellen - annak kézhezvételétől számított 15 napon belül - bármely alapító az Országos Választmánynál fellebbezést terjeszthet elő, s az Országos Választmány döntése végérvényes.
/3/ A helyi szervezet az alapítás tudomásul vételét tartalmazó elnöki nyilatkozat kézhezvétele után 30 napon belül köteles megválasztani döntéshozó testületeit és tisztségviselőit (Alapszabály 30. § Ill bek.), s az erről szóló jegyzőkönyvet köteles az illetékes területi választmány útján az Országos Hivatalnak nyilvántartásba vétel végett megküldeni. A párt nevének használata az alapítás tudomásul vételét tartalmazó nyilatkozat kézhezvételétől lehetséges.

30. §

/1/ A helyi szervezet köteles megválasztani:
a. / elnökét,
b./ elnöksége tagjait,
c./ számvizsgáló bizottságát, vagy biztosát.
/2/ Amennyiben a település/településrész önkormányzatában a pártnak polgármestere, alpolgármestere, illetőleg önálló, vagy koalíciós képviselő csoportja van, e polgármesterek, alpolgármesterek és frakcióvezetők (koalíció esetében frakcióvezető helyettesek) - amennyiben tagjai a pártnak - hivatalból tagjai a helyi elnökségnek.

31. §

/1/ A helyi szervezet feladat- és hatásköre:
a./ illetékességi területén belül megjeleníti a párt politikáját,
b./ elnöksége útján dönt a tagfelvételi kérelmek felől,
c./ az Országos Választmány által megállapított elveknek megfelelően dönt a tagdíjmérséklés iránti kérelmek ügyében,
d./ megválasztja testületi vezetőit, valamint számvizsgáló bizottságát (Alapszabály 30. § /1/ bek.),
e./ tagjai sorából a jelen Alapszabály és a Választási Szabályzat rendelkezései szerint küldötteket választ a választókerületi egyeztető fórumokba, valamint a területi és országos szervekbe,
f./ a működési területén felmerült ügyekben nyilatkozatot vagy állásfoglalást tesz közzé,
g./ országgyűlési képviselő választások idején javaslatot tesz a választókerületi egyeztető fórumnak az egyéni választókerületben, valamint a területi listán induló képviselő jelöltek személyére,
h./ önkormányzati választások idején illetékességi területén önállóan állít képviselő jelölteket, valamint a terü-leti szerveknek javaslatot tesz a megyei/fővárosi listán induló jelöltek személyére,
i./ részt vesz az országgyűlési és az önkormányzati képviselő jelöltek választási kampányában.

32. §

/1/ A helyi szervezet megszűnik:
a./ egyesüléssel,
b./ feloszlatással,
c./ a feloszlás kimondásával,
d./ törléssel.
/2/ Egyesüléssel szűnik meg a helyi szervezet, ha a működési területét képező település másik, olyan településsel egyesül, ahol már működik a pártnak helyi szervezete.
/3/ Az illetékes területi szerv a beolvadás ügyében folytatott eljárásáról az Országos Hivatalt a nyilvántartás módo-sítása érdekében értesíti. A megszűnő szervezet tagjai a területi szerv határozata ellen - a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül - az Országos Választmányhoz fellebbezhetnek, s az Országos Választmány határozata végérvényes.
/4/ Amennyiben a helyi szervezet a párt Alapszabályával, politikai céljaival és érdekeivel ellentétesen működik, illetőleg működése avagy tagjainak, valamint tisztségviselőinek nyilatkozatai a párt hátrányos megítélésére, illetve a pártba vetett bizalom megingatására alkalmasak, s amennyiben az ilyen működéssel a helyi szervezet felhívás ellenére sem hagy fel - a helyi szervezet működése felfüggeszthető, továbbá a viszonyok rendezhetetlensége esetén feloszlatható.
/5/ A felfüggesztés tárgyában a területi szervek javaslatára az Országos Választmány dönt. A felfüggesztés időtartama legfeljebb három hónap lehet. A felfüggesztés hatálya alatt a helyi szervezetben politikai, szervezeti és tisztségviselőket érintő döntés nem hozható , továbbá - a közüzemi és köztartozások kiegyenlítésén túlmenően - bármilyen kifizetés csak a pártigazgató engedélyével teljesíthető.
/6/ Amennyiben a felfüggesztés tartama alatt a helyi szervezet viszonyai rendezhetők, a felfüggesztés hatályát az Országos Választmány az illetékes területi szerv javaslatára megszünteti. Amennyiben a felfüggesztés hatálya alatt a viszonyok nem rendezhetők, illetőleg amennyiben a kifogásolt működés a pártra nézve politikai veszéllyel jár, az Országos Választmány a helyi szervezetet feloszlathatja, vagy újjáalakítását rendelheti el. Ilyen döntés hiányában a felfüggesztés hatálya a három hónap elteltével megszűnik.
/7/ A feloszlatással a helyi szervezet és minden tisztség megszűnik, s a tagok (amennyiben velük szemben etikai fegyelmi eljárás nem indult és ennek során őket jogerősen ki nem zárták) más szervezetbe kérhetik felvételüket. Amennyiben az Országos Választmány az illetékes területi szerv javaslatára a helyi szervezet újjáalakítását rendelte el, erre az új szervezet alapítására vonatkozó szabályok irányadók, s ez esetben a tagok választásuk szerint maradhatnak az újjáalakított szervezetben, vagy más szervezetbe kérhetik felvételüket. Az újjáalakított szervezet a feloszlatott helyi szervezet jogutódja.
/8/ A helyi szervezet jogutód nélküli feloszlását a közgyűlés mondhatja ki, a jelenlévő tagok minősített (2/3-os) többségével meghozott határozatával.
/9/ Törölni kell azt a helyi szervezetet, amelyik a jelen Alapszabály 27. § I3I bekezdésében írott kötelezettségének írásbeli felszólításra 30 napon belül nem tesz eleget. A törlés a területi szervek hatáskörébe tartozik.
/10/ A helyi szervezet megszűnése esetén vagyona a megmaradt tagságot befogadó szervezet tulajdonába kerül, vagy - amennyiben a helyi szervezet jogutód nélkül szűnik meg - a vagyonról a területi szerv dönt. E rendelkezéstől eltérni az ügyrendekben sem lehet.

III/I Választókerületi egyeztető fórumok.

33. §

/1/ Választókerületi egyeztető fórumok ott alakítandók, ahol egy választókerületben több helyi szervezet is működik. Azokban a városokban, ahol több választókerület van, de csak egy helyi szervezet működik, a választókerületi egyeztető fórum hatáskörét a helyi szervezet gyakorolja.
/2/ A választókerületi egyeztető fórumok tagjai a választókerületben működő helyi szervezetek elnökei.
/3/ A választókerületi egyeztető fórumok székhelyüket maguk állapítják meg, s tagjaik sorából egy elnököt választanak.
/4/ A választókerületi egyeztető fórum feladat- és hatásköre:
a./ megválasztja küldötteit a megyei választmányba, s ott tevékenységéről kéthavonként beszámol,
b./ országgyűlési képviselő választások esetén a helyi szervezeteknek a képviselő jelöltek személyére vonatkozó-javaslatai alapján jelölteket állít és nevüket megküldi a területi szerveknek,
c./ országgyűlési képviselő választások idején részt vesz a választási kampányban.

III/J. Társadalmi kapcsolatok.

34. §

/1/ A Magyar Demokrata Fórum a társadalom különböző rétegeivel tartandó kapcsolatainak kiépítése és annak folyamatos ápolása céljából
a./ jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezeteket létesíthet és tarthat fenn,
b./ jogi személyiséggel nem rendelkező szellemi és szakmai kollégiumokat (műhelyeket) működtethet.

/2/

A jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek megalakításához legalább 50 párttag alapító nyilatkozatára és a szervezet külön alapszabályának megállapítására van szükség. Társadalmi szervezetek a társadalom különböző rétegeinek (így különösen: nők, nyugdíjasok, ifjúság, értelmiség, vállalkozók, alkalmazottak, stb.) a párt politikája mögé történő felsorakoztatása érdekében alapíthatók.
/3/ A szakmai kollégiumokat a politikai tevékenység szakmai-tudományos megalapozása érdekében az Országos Elnökség hozhatja létre. Ilyenek lehetnek különösen: gazdasági, jogi, oktatási, kulturális, agrár, szociális, közlekedési, környezetvédelmi és egyéb kollégiumok, amelyek munkájában részt vehetnek olyan, a párton kívül ál-ló szakemberek is, akik az MDF szellemiségét elfogadják és programjával egyetértenek.

/4/

A társadalmi szervezetek és a szellemi-szakmai kollégiumok (műhelyek) a párt nevére utaló toldatot csak az Országos Választmány engedélyével használhatják.

/5/

Az /1/. bekezdésben meghatározott társadalmi szervezetek és szellemi-szakmai kollégiumok (műhelyek) az őket érintő kérdésekben fórumokat szervezhetnek, s javaslattételi joggal bírnak az Országos Választmány bizottságainál, amelyekben javaslatukat tárgyalni kell, s ennek során e társadalmi szervezetek, valamint szellemi-szakmai kollégiumok (műhelyek) a felszólalás jogát igényelhetik.

35. §

Az Elnökök Gyűlése a Magyar Demokrata Fórum konzultatív és javaslattévő szerve, résztvevői a párt helyi szervezeteinek, valamint országos és területi szerveinek elnökei, illetve az Országos Elnökség tagjai, továbbá az utóbbi által meghívottak. Az Elnökök Gyűlését a párt elnöke hívja össze.


III/K. Tisztségviselők.

36. §

/1/
A Magyar Demokrata Fórum tisztségviselői:
a./ az elnök,
b./ az alelnökök,
c./ az Országos Választmány elnöke.

37. §

/1/ A Magyar Demokrata Fórum elnöke a párt első tisztségviselője, aki hatóságok és harmadik személyek előtt, illetőleg politikai kapcsolataiban képviseli a pártot.
/2/ A Magyar Demokrata Fórum elnöke:
a./ dönt a helyi szervezetek alapításának elfogadása tárgyában,
b./ összehívja és vezeti az Országos Elnökség üléseit,
c./ évente legalább egyszer összehívja az Országos Gyűlést,
d./ különös fontosságú ügyben az Országos Elnökség egyetértésével összehívhatja az Országos Gyűlést,
e./ kezdeményezheti az Országos Választmány, valamint az országgyűlési képviselő csoport ülésének összehívását, amelyeket e testületek vezetői kötelesek összehívni,
f./ ellenőrzi és jegyzi a párt országos terjesztésű kiadványait,
g./ a területi szervek hatáskörétől függetlenül élhet a beavatkozás jogával,
h./ összehívja az Elnökök Gyűlését,
i./ munkáltatói jogot gyakorol a pártigazgató fölött.

/3/

A párt elnöke a párt bármely területi vagy helyi szervének működésével kapcsolatban a beavatkozás jogával élhet, ha e szervek a jelen Alapszabályban, vagy a párt más Szabályzataiban, valamint az Országos Választmány avagy az Országos Elnökség által meghatározott feladataikat nem, vagy nem a megfelelő módon, illetőleg a párt határozatait sértő módon látják el.

/4/

A beavatkozás jogánál fogva a párt elnöke:
a./ a /3/ bekezdésben meghatározott szervezet elnökétől tájékoztatást kérhet, amelyet az érintett szervezet (elnöke, vagy az arra kijelölt tagja útján) nyolc napon belül köteles megadni,
b./ összehívhatja az érintett helyi szervezet közgyűlését, vagy területi szerv ülését,
c./ felkérheti az Országos Választmányt, hogy az érintett szervezet teljes tevékenységének ellenőrzése céljára az érintett szervezethez, testülethez rendeljen ki megbízottat.
/5/ A beavatkozás eredményeként a párt elnöke:
a./ etikai-fegyelmi jellegű ügyben az Etikai és Fegyelmi Szabályzat rendelkezései szerint eljárás megindítását kezdeményezheti),
b./ szervezeti jellegű ügyben a helyi szervezet működését az Országos Választmány legközelebbi üléséig felfüggesztheti, s az ügy rendezésére az Országos Választmányt felkérheti.
/6/ A párt elnökének helyettesítésére az elnök által kijelölt alelnök jogosult, akinek megbízatása az elnök akadályoztatásának megszűntéig, vagy az új elnök megválasztásáig tart.

38. §

/1/ A párt alelnökei az Országos Elnökség által meghatározott munkamegosztásban látják el feladataikat.
/2/ Az Országos Választmány elnöke, valamint a területi és helyi választott vezetők ellátják a jelen Alapszabályban, illetve a párt más Szabályzataiban meghatározott feladataikat.

39. §

/1/ A választott vezetők megbízatása megszűnik:
a./ az Alapszabályban írott határidő lejártával
b./ az illető halálával,
c./ bizalmatlanság kimondásával,
d./ visszahívással,
e./ a pártból való kilépéssel,
f./ lemondással,
g./ az őt megválasztó szervezet megszűnésével.
/2/ A lemondás - mint egyoldalú jognyilatkozat - bármely, a párt számára dokumentálható módon közölhető, an-nak hatályosságához elfogadás, vagy tudomásul vétel nem szükséges. A visszalépés a lemondással azonos hatályú.

III/L. Képviselő csoportok.

40. §

/1/ A Magyar Demokrata Fórum országgyűlési és önkormányzati képviselő csoportjai a párt országos, területi és helyi politikájának megjelenítői és közjogi legitimációval rendelkező képviselői.

/2/

A képviselő csoportok működésére a törvények, a jelen Alapszabály rendelkezései, valamint saját szabályzataik (ügyrendjeik) irányadók. A képviselő csoportok e szabályzataikat (ügyrendjeiket) a jelen Alapszabály rendelke-zéseinek megfelelően maguk alkotják meg, illetve maguk választják meg tisztségviselőiket, az országgyűlési képviselő csoport vezetőjének személyére az Országos Választmány tesz javaslatot.

41. §

Az országgyűlési képviselő csoport
a./ parlamenti tevékenységét a jelen Alapszabály 40. § /l / bekezdésében meghatározott jogi keretek között, valamint a párt politikai programjának, illetőleg az Országos Gyulés és az Országos Választmány határozatainak megfelelően köteles folytatni,
b./ az Alapszabály rendelkezései szerint részt vesz az Országos Gyűlés, az Országos Választmány és az Országos Elnökség munkájában,
c./ tevékenységéről köteles minden Országos Gyűlésen, valamint az Országos Választmánynak félévenként beszámolni,
d./ jogosult az Országos Választmánynál a konstruktív bizalmatlansági indítvány előterjesztésére irányuló döntést, illetőleg javaslatot kezdeményezni.

42. §

/1/ Az önkormányzati képviselő csoportok
a./ képviseleti tevékenységüket a jelen Alapszabály 40. § /1/ bekezdésében meghatározott jogi keretek között, valamint a párt általános, területi és helyi programjának és az illetékes testületek határozatainak megfelelően kötelesek folytatni,
b./ az Alapszabály rendelkezései szerint jogosultak és kötelesek részt venni a területi választmányok és a helyi szervezetek munkájában,
c./ tevékenységükről kötelesek félévenként a területi választmányoknak és a helyi szervezeteknek beszámolni.

III/M. Hivatali szervezet.

43. §

/1/ A Magyar Demokrata Fórum testületeinek munkáját hivatali szervezet, a párt Országos Hivatala segíti. Az Országos Hivatal felügyelete alatt működnek a megyei irodák és a budapesti iroda.
/2/ A párt hivatali szervezete a jelen Alapszabály, valamint az Országos Hivatal ügyrendje alapján működik.
/3/ Az Országos Hivatal vezetője a pártigazgató, akit az Országos Elnökség bíz meg. A pártigazgató gyakorolja a munkáltatói jogot a párt valamennyi alkalmazottjával kapcsolatban.
/4/ Országgyűlési képviselő választások idején a választó kerületekben választási irodák szervezhetők, amelyek szervezik és segítik a képviselő jelöltek választási kampányát.

IV. Működési rend.

IV/A. Eljárásrend.

44. §

A Magyar Demokrata Fórum testületeinek és helyi szervezeteinek működésük során a jelen fejezet rendelkezéseit, valamint az Országos Választmány által elfogadott ügyrendek szabályait kell alkalmazniuk.

45. §

/1/ Az Országos Gyűlést a jelen Alapszabály rendelkezései szerint évenként egyszer az Országos Választmány javaslatára a párt elnöke a helyi szervezetek értesítésével hívja össze. Az Országos Gyűlést az összehívásától számított 60 napon belül kell megtartani.
/2/ Össze kell hívni az Országos Gyűlést akkor is, ha azt írásban és a napirend megjelölésével
a./ az Országos Választmány,
b./ legalább nyolc területi szerv,
c./ különösen fontos ügyben a párt elnöke kezdeményezi.
/3/ A döntéshozó testületek közül
a./ az Országos Választmány legalább kéthavonként,
b./ az Országos Elnökség legalább kéthetenként,
c./ a területi szervek (választmányok) legalább havonta,
d./ a helyi szervezetek, s azok elnöksége legalább kéthavonta, ülésezik.
/4/ A /3/ bekezdésben meghatározott testületeket össze kell hívni akkor is, ha azt írásban és a napirend megjelölésével
a./ különösen fontos ügyben a testület elnöke,
b./ a testület tagjainak legalább egynegyede,
c./ beavatkozási jogánál fogva a párt elnöke kezdeményezi.
/5/ Az Országos Választmányt össze kell hívni akkor is, ha azt az országgyűlési képviselő csoport írásban és a napirend megjelölésével kéri.
/6/ A helyi szervezetek közgyűléseiket a szükséghez képest, de legalább negyedévenként tartják. E közgyűléseket a helyi szervezet elnöke hívja össze. össze kell hívni a helyi szervezet közgyűlését, ha azt írásban és a napirend megjelölésével
a./ a helyi szervezet tagjainak legalább egynegyede,
b./ a helyi önkormányzati képviselő csoport,
c./ beavatkozási jogánál fogva a párt elnöke kezdeményezi.
/7/ A párt döntéshozó testületeit annak elnöke hívja össze.
/8/ A helyi szervezetek közgyűléseire, illetve a döntéshozó testületek üléseire szóló meghívókat a közgyűlés ülés határnapja előtt legalább nyolc nappal ki kell küldeni. E határidő elnöki döntés alapján legfeljebb három napra rövidíthető. Az Országos Gyűlésre szóló meghívókat az Országos Gyűlés első napja előtt legalább 8 nappal kell kiküldeni úgy, hogy a küldöttek azt, valamint a napirend szerint ahhoz tartozó írásbeli beszámolókat is kézhez vehessék, s ez a határidő nem rövidíthető. Minden meghívóban jelezni kell azt, ha valamely napirendre tűzött kérdés eldöntéséhez kétharmados többségre van szükség.

46. §

/1/ Az Országos Gyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező küldöttek több, mint 60%-a jelen van. A határozatképességet a szavazásban résztvevők számba vételével minden szavazás előtt ellenőrizni kell.
/2/ A szabályszerűen összehívott Országos Gyűlés határozatképtelensége esetén az Országos Gyűlést 30 napon be-lüli időre ismételten össze kell hívni. A megismételt Országos Gyűlés változatlan napirend mellett határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező küldöttek több, mint fele jelen van. A jelen Alapszabály 14. § /4/ bekezdésének a./ c./ és e./ pontjában meghatározott kérdésekben megismételt Országos Gyűlés csak akkor határozhat, ha e kérdések az eredeti napirendben is szerepeltek.
/3/ A döntéshozó testületek üléseinek, valamint a helyi szervek közgyűléseinek határozatképessége tárgyában azok ügyrendje rendelkezik.

47. §

/1/ Az Országos Gyűlésben, a döntéshozó testületekben és a helyi szervezetekben az előterjesztéseket írásban és a vonatkozó ügyrendben meghatározott határidőben kell a testület/szervezet elnökének átadni.
/2/ A testület helyi szervezet elnöke köteles arról gondoskodni, hogy az előterjesztéseket a tagság megismerhesse és tanulmányozhassa, továbbá hogy az előterjesztés döntésre előkészített legyen. Az üléseken előterjesztéseket kiosztani csak rendkívüli, vagy sürgős esetekben lehet, a döntésre való előkészítettséget ez esetben is biztosítani kell.
/3/ Az előterjesztések tárgyalásának részletes szabályait az ügyrendek tartalmazzák.

48. §

/1/ Az Országos Gyűlés, a döntéshozó testületek, valamint a helyi szervezetek közgyűlései döntéseiket a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozzák meg.
/2/ Az Országos Gyűlésben a jelenlévők kétharmadának szavazata szükséges
a./ az Alapszabály megállapításához, illetve módosításához,
b./ a jelen Alapszabály 14. § /4/ bekezdésének c. / pontjában meghatározott kérdésben.
/3/ A helyi szervezetekben a jelenlévők kétharmadának szavazata szükséges a helyi szervezet feloszlatásának kimondásához.
/4/ A határozatok elleni jogorvoslatokra, valamint a határozatok megtámadására irányuló eljárás rendjét etikai-fegyelmi ügyben az Etikai és Fegyelmi Szabályzat, egyéb kérdésekben az ügyrendek szabályozzák.

49. §

Az Országos Gyűlés és a helyi szervezetek taggyulései általában nyilvánosak. Zárt ülést kell tartani, ha az összehívásra jogosult, vagy a jelenlévők egyszeru többsége erről határozott.

50. §

/1/ Az Országos Gyűlésen, a döntéshozó testületek ülésein és a helyi szervezetek közgyűlésein jegyzőkönyvet kell vezetni, amelynek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a./ a testület (helyi szervezet) megnevezése,
b./ az ülés közgyűlés helye, ideje, megkezdésének időpontja, valamint utalás a teljes, vagy részbeni zárt ülésre,
c./ az összehívás módja,
d./ jelenlévők száma (a jelenléti ív csatolásával),
e./ a határozatképesség megállapítása,
f./ az elnök és a jegyzőkönyvezető neve,
g./ a felszólalók neve és felszólalásuk lényeges tartalma,
h./ a hozott határozatok szó szerint,
i./ az ülés berekesztésének ideje,
j./ az elnök és a jegyzőkönyvezető aláírása.
/2/ A jegyzőkönyv szükség esetén, vagy célszeruségi okokból gyorsírással, avagy kép- és hangfelvétellel is készíthető, amelyek tartalmát később írásban kell rögzíteni. A helyi szervezetekben jegyzőkönyv helyett emlékeztető készíthető, ez a rendelkezés zárt ülés esetében nem alkalmazható.
/3/ A zárt ülésről felvett jegyzőkönyvet bizalmas iratként kell kezelni. A bizalmas iratok kezelésének rendjét az Országos Hivatal ügyrendje szabályozza.

51. §

A párt országos, területi és helyi szervei eljárásrendjének részletes szabályait az ügyrendek tartalmazzák.

52. §

/1/ A Magyar Demokrata Fórumban a tisztségviselőket és a döntéshozó testületek tagjait a Választási Szabályzat rendelkezései szerint kell jelölni, illetve megválasztani.
/2/ A tisztújítás szabályai:
a./ a helyi szervezetekben a mandátum lejártától számított 10 napon belül kell megválasztani
    aa./ a helyi elnököt és elnökséget,
    ab./ a számvizsgáló bizottságot,
    ac./ a helyi szervezet küldötteit a választókerületi egyeztető fórumokba (Budapesten a Budapesti Választmányba és az Országos Választmányba),
b./ a választókerületi egyeztető fórumokban a mandátum lejártától számított 20 napon belül kell megválasztani
    ba./ a választókerületi egyeztető fórum elnökét,
    bb./ a választókerület küldötteit a megyei választmányba,
c./ a megyei/budapesti választmányokban a mandátum lejártától számított 30 napon belül kell megválasztani
    ca./ a választmány elnökét és elnökségét,
    cb./ a területi etikai és fegyelmi, valamint számvizsgáló bizottságot,
    cc./ az etikai biztosokat,
    cd./ a választmány bizottságait,
    ce./ a választmány küldötteit az Országos Választmányba,
    cf./ a választmány által az elnöki tisztségre, valamint az Országos Elnökségbe ajánlott személyeket,
d./ az Országos Választmányban a mandátum lejártától számított legfeljebb 40 napon belül kell megválasztani
    da./ az Országos Választmány elnökét és elnökségét
    db./ a választmány bizottságait,
    dc./ az Országos Választmány jelöltjeit az elnöki tisztségre, valamint az Országos Elnöksé-gi tagságra,
e./ az Országos Gyűlés küldötteit a helyi szervezetekben az Országos Gyűlés napját megelőző 30. napig kell megválasztani.
/3/ A /2/ bekezdés a./, d./ pontjaiban meghatározott határidőket az Országos Gyűlés eltérően is megállapíthatja.
/4/ A megválasztott vezetőknek és testületi tagoknak a megválasztásukat követő 8 napon belül írásbeli mandá-tumigazolást kell kiadni. E mandátumigazolást összesen három példányban kell kiállítani, amelyekből egy pél-dányt az Országos Hivatalnak kell megküldeni, egyet pedig az irattárban kell megőrizni.

IV/B. A képviselő jelölés rendje.

53. §

A Magyar Demokrata Fórum céljainak megvalósítása érdekében az országgyűlésbe és az önkormányzatokba képviselőket jelöl.

54. §

/1/ Mind az országgyűlési, mind az önkormányzati választások során a párt jelöltje lehet
a./ a Magyar Demokrata Fórum szakmai és politikai szempontból alkalmas tagja, aki képes megjeleníteni és képviselni a párt országos és- vagy helyi politikáját,
b./ párton kívüli olyan személy, akivel szemben az Alapszabály, vagy a Választási Szabályzat szerinti kizáró ok nem áll fenn, illetve aki szakmai-közéleti tekintélye és ismertsége révén a megválasztásra esélyes, továbbá vállalja a párt választási programjának képviseletét - feltéve, hogy nem esik a jelen Alapszabály 63. §-ának hatálya alá.
/2/ Az /1/ bekezdés b./ pontjában meghatározott kizáró okok hiányáról, valamint – megválasztás esetére - a párt képviselőcsoportjába való belépés kötelezettségének vállalásáról a jelöltnek előzetesen írásban nyilatkozatot kell adnia. E nyilatkozat letéti biztosítékkal megerősíthető.
/3/ A jelöltnek nyilatkozatot kell adnia arról is, hogy a visszalépésre való esetleges felkérésnek aláveti magát. E nyilatkozat is letéti biztosítékkal erősíthető meg. Visszalépésre való felkérésre az Országos Elnökség jogosult.

55. §

/1/ Az országgyűlési és önkormányzati képviselő jelölteket az adott választójogi törvény által előírt határidők figyelembe vételével és a jelen Alapszabály, illetve a Választási Szabályzat rendelkezései szerint kell megválasztani.
/2/ Amennyiben a jelölt más helyi szervezetnek a tagja, mint amelyik őt képviselőnek jelölni kívánja, a jelöltre illetékes helyi szervezetet erről értesíteni kell.
/3/ Pártonkívüli személy jelöléséhez az illetékes területi választmány hozzájárulására, más párttal közös jelölt indítására az érdekelt párttal/pártokkal való előzetes írásbeli megállapodásra van szükség.

IV/C. A gazdálkodás szabályai.

56. §

/1/ A Magyar Demokrata Fórum a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény alapján bevételeivel - saját költségvetésének megfelelően - önállóan gazdálkodik.
/2/ A párt központi költségvetésének elkészítése az Országos Elnökség, jóváhagyása az Országos Választmány hatáskörébe tartozik, s annak felelős végrehajtója az Országos Hivatal. A költségvetés az országos és a területi szervek valamennyi bevételét és kiadását tartalmazza.

57. §

/1/ A párt helyi szervezetei önálló költségvetés készítésére kötelezettek, amelynek magában kell foglalnia a helyi szervezet összes bevételét és kiadását.
/2/ A bevételek közül a helyi szervezetet illetik meg:
a./ a helyben beszedett tagdíjak,
b./ a helyi szervezetnek juttatott adományok,
c./ a helyi szervezet gazdasági tevékenységéből eredő bevételek.

58. §

/1/ Az 57. § /2/ bekezdésében nem említett mindennemű egyéb bevétel a párt központi költségvetésének bevételi részét képezi.
/2/ A párt központi költségvetésébe történt, nem költségvetési felajánlások elfogadása az Országos Elnökség hatáskörébe tartozik.
/3/ A nem a helyi szervezeteket illető bevételek felosztásáról és a helyi szervezetek központi támogatásáról a központi költségvetés, a párt gazdálkodásának részletes szabályairól a Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat rendelkezik.

IV/D. A párt szabályzatai.

59. §

A Magyar Demokrata Fórum szabályzatai az alábbiak:
a./ a Választási Szabályzat,
b./ az Etikai és Fegyelmi Szabályzat
c./ a Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat,
d./ az Országos Hivatal ügyrendje.

60. §

/1/ A párt Választási Szabályzata rendelkezik
a./ a párt elnökének,
b./ az Országos Gyűlés küldötteinek,
c./ az Országos Választmány tagjainak,
d./ az Országos Elnökség tagjainak,
e./ az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjainak,
f./ az Országos Számvizsgáló Bizottság tagjainak,
g./ a területi választmányok tagjainak,
h./ az etikai biztosok,
i./ választókerületi egyeztető fórumok küldötteinek,
j./ a helyi szervezetek elnöksége tagjainak,
k./ az országgyűlési képviselőjelöltek,
l./ az önkormányzati képviselő jelöltek és a főpolgármester/polgármester jelöltek megválasztásával kapcsolatos eljárás rendjéről, valamint a vétójog gyakorlásának részletes szabályairól.
/2/ A párt Etikai és Fegyelmi Szabályzata tartalmazza
a./ az egyes fegyelmi vétségeket
b./ a fegyelmi jogkör gyakorlóinak megnevezését,
c./ a kiszabható fegyelmi büntetéseket,
d./ a fegyelmi eljárás részletes szabályait.
/3/ A Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat rendelkezik
a./ a központi és helyi költségvetések részletes szabályairól,
b./ a helyi szervezetek támogatása elveiről,
c./ a pénzügyi intézkedések és az ellenőrzés szabályairól.
/4/ Az Országos Hivatal Hivatali Szabályzata tartalmazza:
a./ a hivatali hierarchiát és munkarendet,
b./ a pártbéli adminisztráció rendjét.

V. Összeférhetetlenség.

61. §

/1/ A Magyar Demokrata Fórumnak aan szabályozott összeférhetetlenségi okok bármelyikét az érintettek kötelesek jelezni és azt - annak felmerülésétől számított 30 napon belül - önálló döntésüknek megfelelően megszüntetni.
/2/ Az előző /1/ bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztása esetén
a./ a párt tagja elveszti a magasabb szintű tisztségét vagy testületi tagságát,
b./ a párt alkalmazottjának munkaviszonya megszüntethető.

VI. Felelősség.

65. §

A Magyar Demokrata Fórum minden tagja, különösen a döntéshozó testületek tagjai és a tisztségviselők, valamint az országgyűlési és önkormányzati képviselők politikai és szervezeti tevékenységüket a párttal szembeni fegyelmi, politikai és anyagi felelősséggel folytatják.

66. §

/1/ Fegyelmi vétségnek minősül különösen, ha a tag
a./ más politikai szervezetek vagy politikai ellenfelek gyűlésein, avagy egyéb helyen és módon, nyilvánosan a párt elfogadott politikájával szemben foglal állást, illetőleg ekként folytat közéleti tevékenységet,
b./ a párt titkosként, vagy bizalmasként kezelt adataival, illetőleg információival kapcsolatban a kötelező politikai titoktartást bármilyen módon megszegi,
c./ (miután őt a párt jelöltjeként országgyűlési vagy önkormányzati képviselőnek megválasztották) a választás után nem lép be a képviselő csoportba, vagy onnan a későbbiekben kilép,
d./ a párt vagyonának szándékos megkárosításával a pártnak jelentős vagyoni vagy egyéb hátrányt okoz,
e./ az országgyűlési vagy önkormányzati választások során a párt, vagy a párt más párttal közös jelöltjével szemben jelöltként indul,
f./ bármely módon olyan magatartást tanúsít, vagy olyan cselekményt követ el, amely a párt hátrányos megítélésére, avagy a pártba vetett bizalom megingatására alkalmas,
g./ szándékos bűncselekmény miatt bíróság által jogerősen elitéltetett.
/2/ A fegyelmi eljárás megindítására, lefolytatására és a lehetséges jogorvoslatokra az Etikai és Fegyelmi Szabályzat rendelkezései irányadók.

67. §

/1/ A politikai felelősség kérdése a párt tisztségviselőinek, választott testülete tagjainak és bármilyen képviselőjének minden olyan politikai magatartásával kapcsolatban felvethető, amely magatartás nem esik etikai-fegyelmi megítélés alá, de amely alkalmas arra, hogy országosan vagy helyi viszonylatban a lakosságnak a pártba vetett hitét és bizalmát megingassa.
/2/ Politikai felelősség felmerülése esetén helyi szervezetben, vagy bármely testületben a közgyűlésen, vagy testületi ülésen tagjainak legalább egynegyede írásban bizalmatlansági indítványt terjeszthet elő. A bizalmatlansági indítványban annak okát és bizonyítékait ismertetni kell.
/3/ A bizalmatlansági indítvány tárgyában a helyi szervezet, vagy testület vita után jelenlévő tagjainak titkos szavazásával és egyszerű szótöbbséggel dönt.

68. §

/1/ A párt bármely döntéshozó testületének tagja e tagságából visszahívható, ha a testület ülésein neki felróható okból rendszeresen nem jelenik meg, vagy a rábízott és vállalt feladatait több alkalommal és felhívás ellenére sem végzi el.
/2/ A visszahívásra a megválasztásra jogosult helyi szervezet, vagy testület jogosult tagjainak legalább egynegyede javaslatára. Döntés előtt ki kell kérni annak a testületnek a véleményét, amelybe a tagot beválasztották.
/3/ A visszahívás tárgyában az erre jogosult szervezet vagy testületi vita után jelenlévő tagjainak titkos szavazásával és egyszerű szótöbbséggel dönt.

69. §

Akitől a bizalmat megvonták, valamint akit visszahívtak, annak tisztségviselőit választott vezetői minősége, vagy testületi tagsága az erre vonatkozó határozat meghozatalának napjától megszűnik.

70. §

A párt tagjának anyagi felelősségére vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv, illetve a megkötött megállapodások, alkalmazottjának anyagi felelősségét illetően a munkajogi szabályok alkalmazandók.

VII. Átmeneti és záró rendelkezések.

71. §

/1/ A párt döntéshozó testületei és tisztségviselői mindaddig, amíg az új testületet, tisztségviselőt a jelen Alapszabálynak, illetve a Választási Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően meg nem választották - ügyvezetői jogkör-ben (Alapszabály 71. § /2/ bek.) továbbra is ellátják feladataikat.
/2/ Ügyvezetői jogkörben politikai, valamint személyi és anyagi természetű döntés nem hozható - kivéve utóbbiak közül a közüzemi és köztartozások kiegyenlítését.

72. §

A jelen Alapszabály 58. §-ában meghatározott szabályzatokat, valamint a helyi, területi és országos szervek ügyrendjeit a jelen Alapszabály hatályba lépésétől számított 90 napon belül kell megalkotni.

73. §

Jelen Alapszabály 1998. november 21-én lép hatályba, s rendelkezéseit e naptól kezdve alkalmazni kell.

Budapest, 1998. november 21.

Dr. Hende Csaba Dr Mészáros Vilmos
Az Alapszabály Előkészítő Bizottság Tagja Az Alapszabály Előkészítő Bizottság Tagja


Az Alapszabályt letöltheti Word 6.0-s formátumban is.

Vissza az előző oldalra