A Magyar Demokrata Fórum Alapítólevele

A magyar társadalom a nyolcvanas évek végére eljutott az önálló társadalomszervezés kiáltó hiányának a felismeréséig. A különféle társadalmi mozgalmaknak, szervezeteknek és egyesületeknek ezt a hiányt most pótolniuk kell.

A Magyar Demokrata Fórum szervezői a mozgalom jellegét és főbb céljait Alapítólevelűkben rögzítik. A Magyar Demokrata Fórum 1987. szeptember 27-én jött létre a Lakiteleken megtartott tanácskozás mintegy százhatvan résztvevőjének akaratából. A mozgalom forrása e tanácskozás és az annak nyomán elfogadott Lakiteleki Nyilatkozat. A találkozó összehívásának és a nyilatkozat kibocsátásának az alapját az a közős gondolat adta, hogy a magyar társadalomnak jó és rossz sorsában, de kiváltképpen a magyarság veszélyeztetettsége idején, a társadalmi válságok közepette:

- szüksége van az erők összefogására egy széles körű szellemi koalícióban ; szüksége van olyan folyamatosan működő fóruntra, amely lehetőséget nyújt a társadalomépítő, a bíráló gondolat és vélemény szabad kinyilvánítására;

- szüksége van olyan mozgalomra, amely képes hidat építeni a nemzet érdekében a társadalom különféle erői kőzött, elsősorban a szellem és a nyílt beszéd erejével.

A Magyar Demokrata Fórum azóta a Lakiteleki Nyilatkozat szellemében tevékenykedik. Tanácskozásain a magyarság néhány különösen fontos ügyében folytatott eszmecserét és adott ki nyilatkozatot, végzett helyzetelemzést és tett javaslatokat: a demokrácia és parlamentarizmus, a romániai magyar nemzetiség helyzete, valamint a társadalmi nyilvánosság, a sajtó és a tájékoztatás tárgyában. A Fórum résztvevőinek köre folyamatosan tágul, az iránta megnyilvánuló érdeklődés, a tevékenységével kapcsolatban időközben megnövekedett igények szükségessé teszik további feladatainak tisztázását, lehetőségcinek bővítését; céljainak, programjának és szervezetének a meghatározását és fokozatos kialakítását. Az ország politikai életében a lakiteleki találkozó óta végbement változások nem tették feleslegessé a Magyar Demokrata Fórum létét és munkáját. Ellenkezőleg: a magyarság helyzete, az ország politikai, gazdasági, erkölcsi és szellemi állapota változatlanul arra kőtelez mindannyiunkat, hogy a jövőre tekintve, felelősségünk tudatában teremtsünk független magyar mozgalmat a megmaradásért, a demokráciáért, a nemzet kibontakozásáért, közős sorsunk és helyzetünk jobbításáért.

A Magyar Demokrata Fórum jellege

- a Magyar Demokrata Fórum független szellemi politikai mozgalom, mely kiterjed az ország, illetve a magyarság egészére;

- a Magyar Demokrata Fórum azoknak a magyar történelmi hagyományoknak és mozgalmaknak (elsősorban a reformkori eszméknek) a kővetőjeként kíván tevékenykedni, amelyek a szellem és a politikai gondolat erejével a nemzeti és a népi érdekeket igyekeztek mindig a korkövetelmények szerint ötvözni, a magyarság elé tárni és egybekapcsolni a társadalmi haladás, az abszolutizmus elleni küzdelem, a nemzeti függetlenség és az európai humanizmus gondolatával;

- a mozgalom a nemzet elidegeníthetetlen, részének tekinti a történelmi Magyarország felosztása és a magyarság tömegeinek szétszóródása után az ország határain kívül rekedt magyar kisebbségeket, nemzetiségi tömböket, valamint a szórványokban élő magyarság közösségeit, s mindazokat, akik a világ bármely részén magyarnak vallják magukat;

- a mozgalomnak a saját útján kell kibontakoznia, nem fogadja el sem a kormánypártiság, sem az ellenzékiség címkéit és választási kényszereit; bár a többpártrendszer kialakulását szükségesnek és elkerülhetetlennek tartja a demokratizálás folyamatában, a jelen körülmények között nincs szándékában párttá szerveződni, meg akarja őrizni minden tisztességes, magyar érdekű gondolat és kezdeményezés számára nyitott, koalíciós mozgalmi jellegét,

- a Magyar Demokrata Fórum az alkotmányosság keretei között, a törvényesség elve alapján és a teljes nyilvánosság előtt fejti ki tevékenységét.

A Magyar Demokrata Fórum feladata

A mozgalom:

- felszínre hozza és a sokszínűség fenntartásával összefogja a magyarság legjobb szellemi erőit minden társadalmi rétégből, az itthon és az ország határain kívül élő magyarság köreiből annak érdekében, hogy a nemzet sorskérdéseire megfelelő időben megfelelő válaszokat és megoldásokat keressen, javaslatokat tegyen és azokat a társadalom nyilvánossága elé tárja;

- adjon fórumot és nyilvánosságot a gyűlölködéstől, a politikai szélsőségektől mentes különféle nézeteknek és gondolatoknak;

- más független társadalmi erőkkel együtt törekedjen megteremteni a párbeszéd és az együttműködés lehetőségeit a társadalom és az országot kormányzó hatalom között mindazon ügyekben, amelyekben az eszmecsere és az együttműködés az ország és a magyarság jövője érdekében nélkülözhetetlen;

- választási programjával és jelöltek állításával kapcsolódjon be a parlamenti és a tanácsi választásokba;

- vegyen részt az átfogó társadalmi reform következetes végigvitelében, a politikai intézményrendszer demokratizálásában;

- nyújtson erkölcsi és szellemi támogatást a gazdaság ésszerűsítését, a vállalkozás lehetőségeit és biztonságát célzó törekvéseknek, összhangban az érdekvédelem, a szociális gondolkodás és gondoskodás kiterjesztésével, az igazságos elosztás és általában a társadalmi igazságosság elvének és követelményeinek a képviseletével;

- segítse az európai és nemzeti hagyományokon nyugvó korszerű magyar jogállamiság megteremtését;

- tegyen meg mindent az ország határain kívül élő magyar nemzetiség létérdekeinek, jogvédelmének a lehető legszélesebb nyilvánosságáért, vegyen részt a megmaradásukért, önrendelkezésükért és fejlődési lehetőségeikért folytatott küzdelemben;

- nyújtson fórumot a hazai nemzetiségek, etnikai vagy vallási kisebbségek jogos igényeinek, szellemi képviseletének;

- munkálkodjon a magyarság és az európai népek - mindenekelőtt a szomszéd népek - békességének és barátságának a kialakításán, a világ más népeivel való jó kapcsolatok létrehozásán, az egyenrangúság és az egyenlő megítéltetés elve alapján;

- támogassa a társadalom önszerveződését, autonóm erőinek a kibontakoztatását, különös figyelemmel a „vidéki Magyarország", a helyi társadalmak önállóságát, öntudatát és önszerveződését szolgáló törekvésekre;

- lépjen fel annak érdekében, hogy megfelelő kormányzati döntések és intézkedések szülessenek, társadalmi mozgalmak induljanak a magyar népesség tragikus fogyása, a magyar népbetegségek terjedése ellen, a családok, az ifjúság, valamint a természeti és szellemi környezet védelmében;

- bátorítsa mindazokat a szellemi-kulturális törekvéseket, mozgalmakat és csoportosulásokat, amelyek a minőség, a humánum és a hagyományos nemzeti érdekek jegyében a közoktatás, a köznevelés, a művészeti és a tudományos élet megújításáért munkálkodnak;

- tegye lehetővé az egyházak érdekeinek képviseletét a fórum nyílt vitáiban;

- támogassa a nemzet történeti tudatának és méltóságérzetének elmélyítéséért, reális helyzetismeretének kialakításáért fellépő szellemi erőket, kezdeményezze és támogassa az ország 1945 utáni történetének, különösen a koalíciós korszaknak és az 1956-os forradalomnak (nemzeti felkelésnek) a valósághű értékelését.

A Magyar Demokrata Fórum alapelvei és társadalmi céljai

A Magyar Demokrata Fórum vállalt feladatát annak az alapelvnek a jegyében akarja ellátni, amely a többség demokratikus jogainak az érvényesítését az emberi méltóság tiszteletével, a kisebbség és a személyiség jogainak a tiszteletben tartásával, a kisebbségi és az egyéni vélemények nyilvánosságával együtt tartja megvalósíthatónak.

A mozgalom elutasít minden kizárólagosságra való törekvést, a magyarság sorsára, a humánumra vagy a demokratizálás folyamatára veszélyes agresszivitást, bármely oldalról induljon is ki. Elutasít minden olyan társadalmi formát vagy szerveződést, amelynek léte a monopóliumokra, az állampolgárok, a nép függőségére, kiszolgáltatottságára és kizsákmányolására épül, jelentkezzék az akár a magántöke, akár a totális állam képében.

A magyarság jövője, a nemzeti kibontakozás érdekében a Magyar Demokrata Fórum történelmi távlatban érvényes társadalmi célokként az alábbiakat jelöli meg:

1. A nép - a többségi elvet érvényesítve - maga választhassa meg vezetőit és az ország irányító testületeit.

2. A magyar demokrácia alapját a helyi önkormányzatokra és a társadalom autonóm szervezeteire, mozgalmaira épülő parlamentarizmus adja, az Országgyűlés pedig legyen valóban a népképviselet és az államhatalom legfelsőbb szerve.

3. Az államosított gazdaságot a gazdaság társadalmasításával kell felváltani.

4. A külpolitikában és a külgazdaságban az egyenrangúság elvét és a nemzeti érdek képviseletét kell minden körülmények közölt előtérbe helyezni.

5. Fel kell számolni a társadalmi élet egészét átható kontraszelekciót. Utat kell nyitni a tehetségnek és a demokratikus nemzeti szellem képviseletének a politika, a közétet és a kultúra minden területén.

6. Újjá kell építeni a megrendült magyarságot, egészségében és gazdaságában, jellemében és kultúrájában egyaránt!

A Magyar Demokrata Fórum tagjai sorába hívjuk mindazokat, akik az Alapítólevélben foglaltakkal egyetértenek. Mindazokat, akik az ország és a magyarság válságos helyzetében átérzik és magukra vállalják azt a felelősséget, amit egy népközösség ezeregyszáz éves európai múltja és megrendült jövője ró ránk.

Mindazokat, akik cselekvően kívánnak tevékenykedni a demokratikus szabadságjogok általános kiterjesztése, a politikai közélet valódi demokratizálása, a korszerű gazdaság és életmód, a szociális biztonság megteremtése ügyében. Mind azokat, akiknek létfontosságú megmaradásunk és nemzeti megújhodásunk nagy ügye.

Lakitelek,1988. szeptember 3-án.

A Magyar Demokrata Fórum képviseletében:

Bíró Zoltán, Csengey Dénes, Csoóri Sándor, Fekete Gyula, Csurka István, Für Lajos, Joó Rudolf, Kiss Gy. Csaba, Lezsák Sándor.

Vissza az előző oldalra